- Et rammeverk av gode fremgangsmåter

PRINCE2 er en prosjektledelsesmetode som kan brukes uansett prosjektets størrelse, type, organisasjon, geografi eller kultur. Dette er mulig fordi PRINCE2 er prinsippbasert. Prinsipper er karakterisert som:

  • Universelle - de gjelder for alle prosjekter
  • Selvvaliderende - de har vist sin verdi i praksis over mange år
  • Bemyndigende - de gir de som praktiserer metoden mulighet til å selv bestemme hvordan prosjektet skal styres.

Prinsippene som PRINCE2 er basert på stammer fra erfaringer gjort i både gode og dårlige prosjekter. De gir et rammeverk med god praksis for de menneskene som er involvert i et prosjekt. Hvis et prosjekt ikke følger disse prinsippene, styres det ikke etter PRINCE2, fordi disse prinsippene er grunnlaget for å definere det som et PRINCE2 prosjekt.

De syv prinsippene i PRINCE2

Kontinuerlig forretningsmessig forankring

Prinsippet om at et prosjekt skal ha en forretningsmessig forankring kobles opp imot Business Caset. Dersom prosjektet ikke lenger ser ut til å kunne realisere noen gevinst har vi heller ikke noe Business Case, og det blir meningsløst å fortsette. I dette ligger det også at prosjektet til enhver tid skal kunne begrunnes ved at det skal dekke et eksisterende behov. Skulle prosjektet ikke lenger evne å dekke behovet, eller behovet opphøre, har man ikke grunnlag for å videreføre prosjektet.

Lære av erfaringer

Virksomheters evne til å benytte prosjekt som arbeidsform varierer. Evnen forbedres ved å ta lærdom av de erfaringene en selv og andre har fra liknende prosjekter, og ha fokus på erfaringer man tilegner seg underveis. Søk derfor så mye kunnskap som mulig fra tidligere prosjekter ved oppstart. Noter alle erfaringer underveis i prosjektet slik at de kan danne grunnlag for forbedringer. Viderefør lærdom ved prosjektets avslutning for senere anvendelse.

Definere roller og ansvar

En organisasjon kan defineres som et sosialt system, bevisst konstruert for å realisere et bestemt mål. Det samme vil gjelde prosjektet som en midlertidig organisasjon. Måloppnåelsen vil med det avhenge av den sosiale sammensetningen. Prosjektet kan ha en plettfri plan for gjennomføring og prosjektstyringen kan være upåklagelig, men ingen ting av det hjelper hvis det sosiale systemet ikke fungerer optimalt. Vi må ha inn de rette folkene, og de må få komplett informasjon om hva som forventes av dem og hvordan de avhenger av hverandres innsats.

Styre i faser

For å sikre kontinuerlig forretningsmessig forankring skal et prosjekt styres i faser. Ved hver faseovergang forsikrer man seg om at vi fortsatt har et levedyktig Business Case som begrunnelse for å fortsette prosjektet. I PRINCE2 kreves minst to ledelsesfaser. En initieringsfase og en eller flere gjennomføringsfaser. På den måten legges det til rette for god planlegging, kontroll og overvåking av prosjektet.

Avviksledelse

Et prosjekt skal kontinuerlig styres etter følgende seks variabler: Tid, kost, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinst. Hvert ledelsesnivå har sine toleransegrenser for disse ulike variablene. Det innebærer at dersom variablene skulle avvike fra det planlagte med mer enn det som er definert som toleransegrensen skal avviket eskalere til neste ledelsesnivå.

Fokus på prosjektets produkter

Hensikten med prosjektet er at det skal levere ett eller flere produkter som skal dekke et definert behov. Det er derfor vesentlig at fokuset holdes på produktene og de definerte kvalitetskravene som foreligger. Faller fokuset bort fra dette kan man stå i fare for ikke å dekke det definerte behovet, og prosjektet mister sin hensikt.

Tilpasset prosjektomgivelsene

PRINCE2 vil være anvendelig i alle prosjekter, men riktig bruk av PRINCE2 krever tilpassing til den enkelte virksomhet og de aktuelle prosjekters omgivelser, størrelse, kompleksitet, betydning og usikkerhet. En av nøklene til å lykkes med bruk av PRINCE2 er å forstå at slik tilpassing alltid vil være nødvendig.

Vil du lære mer om PRINCE2?

PRINCE2 består av to nivåer - Foundation og Practitioner. Det finnes også to retninger - PRINCE2 og PRINCE2 Agile. Her kan du lese mer om hva PRINCE2 er og hvilke kurs du kan ta for å bli sertifisert.

Spørsmål?

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!