Bruk av ordlisten

Du kan bruke denne ordlisten for å søke etter norske og engelske ord og uttrykk knyttet til PRINCE2®. Den inneholder norske og engelske PRINCE2-begreper sammen med en forklaring av de ulike ordene. Du kan også laste ned ordlisten i vårt dokumentbibliotek.

Engelsk begrep Engelsk beskrivelse Norsk begrep Norsk beskrivelse

accept (risk response)

A risk response that means that the organization takes the chance that the risk will occur, with full impact on objectives if it does.

akseptere (usikkerhetstiltak)

Et usikkerhetstiltak betyr at organisasjonen "tar sjansen" på at usikkerheten inntreffer, og med full effekt på mål dersom det skulle skje.

acceptance

The formal act of acknowledging that the project has met agreed acceptance criteria and thereby met the requirements of its stakeholders.

akseptanse

Endelig godkjennelse på at prosjektet har møtt akseptansekriteriene og dermed møter kravene fra interessentene.

acceptance criteria

A prioritized list of criteria that the project product must meet before the customer will accept it (i.e. measurable definitions of the attributes required for the set of products to be acceptable to key stakeholders).

akseptansekriterier

En prioritert liste over kriterier som prosjektproduktet må oppfylle før kunden vil akseptere det (dvs. målbare definisjoner av egenskaper som kreves for at settet med produkter skal aksepteres av viktige interessenter).

accountable

Personally answerable for an activity. Accountability cannot be delegated, unlike responsibility.

hovedansvarlig

Personen som står til rette for en aktivitet. Hovedansvar kan ikke delegeres, i motsetning til ansvar.

activity

A process, function or task that occurs over time, has recognizable results and is managed. It is usually defined as part of aprocess or plan.

aktivitet

En prosess, funksjon eller oppgave som finner sted over tid, har tydelige resultater og må styres. Den er vanligvis definert som del av enprosess eller plan.

agile and agile methods

A broad term for a collection of behaviours, frameworks, concepts and techniques that go together to enable teams and individuals to work in an agile way that is typified by collaboration, prioritization, iterative and incremental delivery, and timeboxing. There are several specific methods (or frameworks) that are classed as agile, such as Scrum and Kanban. PRINCE2 is completelycompatible with working in an agile way.

smidig og smidige metoder

Et generelt begrep om en samling adferder, rammeverk, konsepter og teknikker som sammen gjør det mulig for team og individer å arbeide på en smidig måte som karakteriseres av samarbeid, prioritering, iterativ og inkrementell leveranse og bruk av tidsbokser. Det finnes flere spesifikke metoder (eller rammeverk) som klassifiseres som smidige, slik som Scrum og Kanban. PRINCE2 er fullt kompatibel med en smidig arbeidsmåte.

approval

The person or group (e.g. a project board) who is identified as qualified and authorized to approve a (management or specialist) product as being complete andfit for purpose.

godkjenning

Den formelle bekreftelse på at et produkt er komplett og møter kravene (inkludert eventuelle godkjente avvik) som beskrevet i produktbeskrivelsen.

approver

The person or group (e.g. a project board) who is identified as qualified and authorized to approve a (management or specialist) product as being complete andfit for purpose.

godkjenner

Den personen eller gruppen (f.eks. et prosjektstyre) som er kvalifisert og autorisert til å godkjenne et produkt (ledelses- eller spesialistprodukt) som ferdig og egnet til sittbruk.

asset

An item, thing or entity that has potential or actual value to an organization.

midler

En gjenstand, ting eller enhet som har potensiell eller faktisk verdi for en organisasjon.

assumption

A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known or decided, and is usually reserved for matters of such significance that, if they change or turn out not to be true, therewill need to be considerable replanning.

forutsetning

En forutsetning antas som et fast holdepunkt ved utarbeidelse av en plan, men kan endres senere. En forutsetning brukes der enkelte fakta mangler eller ikke er fastslått, og de anvendes vanligvis for forhold som er så betydelige at om de endres eller ikke stemmer, fører til betydelig omplanlegging.

assurance

All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (e.g. system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output or deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See also project assurance;quality assurance.

sikring

Alle systematiske tiltak som må til for å sikre at målet (f.eks. system, prosess, organisasjon, program, prosjekt, effekt, gevinst, evne, produkt, resultat eller leveranse) er tilfredsstillende. Hvorvidt målet er tilfredsstillende kan defineres subjektivt eller objektivt ut fra omstendighetene. Det er viktig at sikring er uavhengig av det som skal sikres. Se også prosjektsikring, kvalitetssikring.

authority

The right to allocate resources and makedecisions (applies to project, management stage and team levels).

myndighet

Fullmakt til å tildele ressurser og ta beslutninger(gjelder for prosjekt-, ledelsesfase- og teamnivå).

authorization

The point at which an authority is granted.

myndiggjøring

Punktet der myndighet blir gitt.

avoid (risk response)

A risk response to a threat where thethreat either can no longer have an impact or can no longer happen.

unngå (usikkerhetstiltak)

Et usikkerhetstiltak knyttet til en trussel hvortrusselen ikke lenger kan påvirke prosjektets mål eller ikke kan forekomme.

backlog

A list of new features for a product. The list may be made up of user stories which are structured in a way thatdescribes who wants the feature and why.

backlog

En liste over nye egenskaper for et produkt. Listen kan bestå av brukerhistorier som er strukturert slik at de beskriver hvem somønsker egenskapen og hvorfor.

baseline

Reference levels against which an entity is monitored and controlled.

baseline

Et referansenivå en enhet blir målt og kontrollert mot.

baseline managementproduct

A type of management product that defines aspects of the project and, whenapproved, is subject to change control.

baselinet ledelsesprodukt

Et ledelsesprodukt som definerer aspekter av prosjektet, og som etter godkjenning erunderlagt endringskontroll.

benefit

The measurable improvement resulting from an outcome perceived as anadvantage by one or more stakeholders.

gevinst

En målbar forbedring ut fra en effekt som oppfattes som en fordel av en eller flereinteressenter.

benefits management approach

An approach that defines the benefits management actions and benefits reviews that will be put in place to ensure that the project’s outcomes are achieved and to confirm that the project’s benefits arerealized.

tilnærming til gevinststyring

En tilnærming som definerer gevinststyringstiltakene og gevinstevalueringene som iverksettes for å sikre at prosjektets effekter oppnås og bekrefte at prosjektets gevinster realiseres.

benefits tolerance

The permissible deviation in the expected benefit that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Benefits tolerance is documented in the businesscase. See also tolerance.

gevinsttoleranse

Det tillatte avviket fra den forventede gevinsten før avviket må eskaleres til neste ledelsesnivå. Gevinsttoleranse er beskrevet i business case. Se også toleranse.

burn chart

A technique for showing progress (e.g. such as with a timebox), where work that is completed and work still to do are shown with one or more lines that areupdated regularly or daily.

burn chart

En teknikk for å vise fremdrift (f.eks. med en tidsboks), der utført arbeid og gjenstående arbeid vises med én eller flere linjer som oppdateres jevnlig eller daglig.

business case

The justification for an organizational activity (project), which typically contains timescales, costs, benefits and risks, and against which continuing viability is tested.

business case

En begrunnelse for en organisasjonsaktivitet (prosjekt) som typisk involverer tidsplaner, kostnader, gevinster og usikkerheter, og som utgjør grunnlaget for å se om det erhensiktsmessig å fortsette.

centre of excellence

A corporate coordinating function for portfolios, programmes and projects providing standards, consistency of methods and processes, knowledgemanagement, assurance and training.

kompetansesenter

En funksjon som koordinerer porteføljer, programmer og prosjekter, og som beskriver standarder, metoder, prosesser, erfaringer, sikring og opplæring.

change authority

A person or group to which the project board may delegate responsibility for the consideration of requests for change or off-specifications. The change authority may be given a change budget and canapprove changes within that budget.

endringsansvarlig

En person eller gruppe som får delegert ansvar fra prosjektstyret til å godkjenne endringsanmodninger eller avvik fra spesifikasjoner. Endringsansvarlig kan få tildelt et endringsbudsjett og kan godkjenne endringerinnenfor dette budsjettet.

change budget

The money allocated to the change authority available to be spent onauthorized requests for change.

endringsbudsjett

Budsjett tildelt endringsansvarlig for bruk på godkjente endringer.

change control

The procedure that ensures that all changes that may affect the project’s agreed objectives are identified, assessedand then approved, rejected or deferred.

endringskontroll

Prosedyre som sikrer at alle endringer som påvirker prosjektets mål blir identifisert, vurdert og deretter godkjent, avslått eller utsatt.

change control approach

A description of how and by whom the project’s products will be controlled andprotected.

tilnærming til endringskontroll

En beskrivelse av hvordan og av hvem prosjektets produkter skal kontrolleres ogbeskyttes.

checkpoint

A team-level, time-driven review ofprogress.

sjekkpunkt

En tidsbestemt vurdering av fremdrift påteamnivå.

checkpoint report

A progress report of the information gathered at a checkpoint, which is given by a team to the project manager and which provides reporting data as definedin the work package.

sjekkpunktsrapport

En fremdriftsrapport basert på informasjon som er samlet inn ved et sjekkpunkt, og som inneholder rapporteringsdata som beskrevet i arbeidspakken. Rapporten går fra teamleder tilprosjektleder.

closure recommendation

A recommendation prepared by the project manager for the project board to send as a project closure notification when the board is satisfied that the project canbe closed.

avslutningsanbefaling

En anbefaling fra prosjektleder til prosjektstyret om at prosjektstyret kan utstede en prosjektavslutningsanmodning når styret mener at prosjektet kan avsluttes.

communication managementapproach

A description of the means and frequency of communication between the projectand its stakeholders.

tilnærming til kommunikasjonsstyring

En beskrivelse av midlene for og hyppigheten avkommunikasjon mellom prosjektet og prosjektets interessenter.

concession

An off-specification that is accepted by theproject board without corrective action.

innvilgelse

Et avvik fra spesifikasjon som aksepteres avprosjektstyret uten korrigerende tiltak.

configuration item

An entity that is subject to change control. The entity may be a component of a product, a product or a set of products in arelease.

konfigurasjonsenhet

En enhet som er underlagt endringskontroll. Enheten kan være en komponent av et produkt eller et sett av produkter i en utgave.

configuration item record

A record that describes the status, version and variant of a configuration item, and any details of important relationshipsbetween them.

konfigurasjonsprotokoll

En protokoll som beskriver status, versjon og variant av konfigurasjonsenheten samt eventuelle detaljer om grensesnitt ogsammenhenger mellom enheter.

configuration management

Technical and administrative activities concerned with the controlled change of aproduct.

konfigurasjonsstyring

Tekniske og administrative aktiviteter knyttet til kontrollerte endringer av et produkt.

configuration management system

The set of processes, tools and databases that are used to manage configuration data. Typically, a project will use the configuration management system of either the customer or supplierorganization.

konfigurasjonsstyringssystem

Et sett av prosesser, verktøy og databaser som anvendes til å styre konfigurasjonsdata.Vanligvis vil et prosjekt bruke konfigurasjonsstyringssystemet til kunden eller leverandørorganisasjonen.

constraints

The restrictions or limitations by which theproject is bound.

begrensninger

Restriksjoner eller avgrensninger somprosjektet må forholde seg til.

contingent plan

A plan intended for use only if required (e.g. if a risk response is not successful).Often called a fallback plan.

reserveplan

En plan som kun skal brukes dersom den er nødvendig (f.eks. hvis et usikkerhetstiltak ikkelykkes). Kalles også en alternativ plan.

corporate, programme management or customer standards

These are overarching standards to which the project must adhere.They will influence the four project approaches (communication management, change control, quality management and risk management) andthe project controls.

virksomhet-, program- eller kundestandarder

Overordnede standarder som prosjektet må følge. De påvirker de fire prosjekttilnærmingene (kommunikasjonsstyring, endringskontroll, kvalitetsledelse og usikkerhetsstyring) samt prosjektkontrollene.

corrective action

A set of actions to resolve a threat to aplan’s tolerances or a defect in a product.

korrigerende tiltak

Ett sett av tiltak for å håndtere trusler motplanens toleranser eller mot feil i et produkt.

cost tolerance

The permissible deviation in a plan’s cost that is allowed before it needs to be escalated to the next level of management. Cost tolerance is documented in the respective plan.See also tolerance.

kostnadstoleranse

Det tillatte avviket i planens kostnader før det må eskaleres til neste ledelsesnivå.Kostnadstoleranse er dokumentert i de respektive planene. Se også toleranse.

customer

The person or group who commissionedthe work and will benefit from the end results.

kunde

Personen eller gruppen som iverksatte arbeidet, og som sluttresultatet skal være lønnsomt for.

customer’s quality expectations

A statement about the quality expected from the project product, captured in theproject product description.

kundens kvalitetsforventninger

En beskrivelse av forventet kvalitet i prosjektproduktet. Beskrivelsen finnes iprosjektproduktbeskrivelsen.

daily log

A log used to record problems/concerns that can be handled by the projectmanager informally.

daglig logg

En logg som anvendes til å fange opp problemer/bekymringer som kan håndteresuformelt av prosjektlederen.

deliverable

See output.

leveranse

Se resultat.

delivery approach

The specialist approach used to create theproducts.

leveransetilnærming

Spesialisttilnærmingen som anvendes til å lageproduktene.

delivery step

A step within the delivery approach.

leveransetrinn

Et trinn i leveransetilnærmingen.

dependency (plan)

A dependency means that one activity is dependent on another. There are at least two types of dependency relevant to a project: internal and external.An internal dependency is one between two project activities. In these circumstances the project team has control over the dependency. An external dependency is one between a project activity and a non-project activity, where non-project activities are undertaken by people who are not part of the project team. In these circumstances the project team does not have complete control overthe dependency.

avhengighet (plan)

En avhengighet betyr at en aktivitet er avhengig av en annen. Det finnes minst to typer avhengigheter som er relevante for prosjekter: intern og ekstern. En intern avhengighet er en avhengighet mellom to prosjektaktiviteter. I disse tilfellene har prosjektteamet kontroll over avhengigheten. En ekstern avhengighet er en avhengighet mellom en prosjektaktivitet og en aktivitet utenfor prosjektet, der aktiviteter utenfor prosjekter utføres av personer som ikke er en del av prosjektteamet. I disse tilfellene har ikke prosjektteamet full kontroll over avhengigheten.

dis-benefit

A measurable decline resulting from an outcome perceived as negative by one or more stakeholders, which reduces one ormore organizational objective(s).

negative effekter

En målbar reduksjon som følge av en effekt, som oppfattes som negativ av en eller flere interessenter og som reduserer ett eller flereorganisatoriske mål.

embedding (PRINCE2)

The act of making something an integral part of a bigger whole.Embedding is what an organization needs to do to adopt PRINCE2 as its corporate project management method andencourage its widespread use.

implementere (PRINCE2)

Det å gjøre noe til en nødvendig del av en større helhet. Implementere er det en organisasjon må gjøre for å anvende PRINCE2 som organisasjonens prosjektledelsesmetode og oppmuntre til utstrakt bruk av metoden.

end project report

A report given by the project manager to the project board, confirming the handover of all products. It provides an updated business case and an assessment of how well the project has done againstthe original PID.

sluttrapport

En rapport fra prosjektleder til prosjektstyret som bekrefter overlevering av alle produkter. Den gir et oppdatert business case og en vurdering av hvordan prosjektet har levert i forhold til det opprinneligeprosjektinitieringsdokumentet.

end stage assessment

The review by the project board and project manager of the end stage report to decide whether to approve the next stage plan. Depending on the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The authority to proceedshould be documented as a formal record.

faseavslutningsvurdering

Prosjektstyret og prosjektleder vurderer på bakgrunn av faseavslutningsrapporten om neste faseplan skal godkjennes. Vurderingen kan være formell eller uformell, basert på prosjektets størrelse og kompleksitet. Myndighet om videreføring må dokumenteres i en formellprotokoll.

end stage report

A report given by the project manager to the project board at the end of each management stage of the project.This provides information about the project’s performance during the management stage and the project statusat the management stage end.

faseavslutningsrapport

En rapport fra prosjektleder til prosjektstyret ved avslutning av hver ledelsesfase i prosjektet. Den inneholder informasjon om prosjektets ytelse underveis i ledelsesfasen og prosjektets status ved avsluttet ledelsesfase.

enhance (risk response)

A risk response to an opportunity where proactive actions are taken to enhance both the probability of the event occurring and the impact of the event should itoccur.

forsterke (usikkerhetstiltak)

Et usikkerhetstiltak knyttet til en mulighet der proaktive tiltak iverksettes for å forsterke både sannsynligheten for at usikkerheten inntreffer og konsekvensene dersom det skulle skje.

epic

A high-level definition of a requirement that has not been sufficiently refined or understood yet. Eventually, an epic will be refined and broken down into several userstories or requirements.

epos

En overordnet definisjon av et krav som ennå ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt eller forstått. Et epos vil til slutt utdypes og brytes ned i flere brukerhistorier eller krav.

event-driven control

A control that takes place when a specific event occurs. This could be, for example, the end of a management stage, the completion of the PID, or the creation of an exception report. It could also include organizational events that may affect the project, such as the end of the financial year.

hendelsesdrevet ledelse

En kontroll som finner sted når en spesifikk hendelse inntreffer. Dette kan for eksempel være ved slutten av en ledelsesfase, ferdigstillelse av prosjektinitieringsdokumentasjonen eller opprettelse av en avviksrapport. Dette kan også inkludere organisasjonsmessige hendelser som kan påvirke prosjektet, som avslutningen av etregnskapsår.

exception

A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between the project manager and the project board (or between the project board and corporate, programme management or thecustomer).

avvik

En situasjon basert på prognoser om at prosjektet vil overskride toleransenivåene angitt av prosjektlederen og prosjektstyret (eller mellom prosjektstyret og virksomheten, programmet eller kunden).

exceptionassessment

A review by the project board to approveor reject an exception plan.

avviksvurdering

En vurdering fra prosjektstyret om å godkjenneeller forkaste en avviksplan.

exception plan

A plan that often follows an exception report. For a stage plan exception, it covers the period from the present to the end of the current management stage. If the exception were at project level, theproject plan would be replaced.

avviksplan

En plan som ofte følger en avviksrapport. For avvik i en faseplan vil planen dekke perioden fra dagens dato til avslutningen av den gjeldende ledelsesfasen. Hvis avviket var på prosjektnivå, ville prosjektplanen bli erstattet.

exception report

A description of the exception situation, its impact, options, recommendation and impact of the recommendation. This report is prepared by the project managerfor the project board.

avviksrapport

En beskrivelse av avvikssituasjonen, dens virkning, valg, anbefalinger og konsekvenser av anbefalinger. Denne rapporten er utarbeidet av prosjektleder for prosjektstyret.

executive

The individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project maintains its business focus, that it has clear authority, and that the work, including risks, is actively managed. The executive is the chair of the project board. He or she represents the customer and is responsible for thebusiness case.

prosjekteier

Personen med overordnet ansvar for å sikre at prosjektet når sine mål og leverer de forventede gevinstene. Personen skal sikre at prosjektet opprettholder forretningsfokus, at prosjektet har en klarlagt myndighet, og at arbeidet, inkludert usikkerhet, styres aktivt.Prosjekteier er leder av prosjektstyret. Han eller hun representerer kunden og er utfører med ansvar for prosjektets business case.

exploit (risk response)

A risk response to an opportunity.It means seizing the opportunity to ensure that it will happen and that the impact will be realized.

utnytte (usikkerhetstiltak)

Et usikkerhetstiltak knyttet til en mulighet. Det betyr å gripe muligheten aktivt for å sikre at muligheten og virkningen av den blir realisert.

follow-on action recommendations

Recommended actions related to unfinished work, ongoing issues and risks, and any other activities needed to take a product to the next phase of its life. These are summarized and included in the end stage report (for phased handover) andend project report.

anbefalte oppfølgingstiltak

Anbefalte tiltak knyttet til uferdig arbeid, pågående saker og usikkerheter, samt alle andre aktiviteter som er nødvendige for å løfte produktet til neste fase i livssyklusen. Disse oppsummeres og inkluderes i faseavslutningsrapporten (for fasedelteoverleveringer) og sluttrapporten.

governance (corporate)

The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organization ensure that effective management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of theorganization.

styringsstruktur (virksomhet)

Den kontinuerlige aktiviteten for å opprettholde et godt system for intern kontroll, som ledelsen bruker for å sikre at effektive styringssystemer, inkludert finansielle systemer for overvåkning og kontroll, er på plass for å sikre ivaretakelse av midler, inntjening og virksomhetens omdømme.

governance (project)

Those areas of corporate governance that are specifically related to project activities. Effective governance of project management ensures that an organization’s project portfolio is aligned with the organization’s objectives, isdelivered efficiently and is sustainable.

styringsstruktur (prosjekt)

De delene av virksomhetens styringsstruktur som er knyttet til prosjektaktiviteter. En effektiv styringsstruktur for prosjektledelse sikrer at organisasjonens prosjektportefølje er i overensstemmelse med organisasjonens mål, og at de leveres effektivt og bærekraftig.

handover

The transfer of ownership of a set of products to the respective user(s).The set of products is known as a release. There may be more than one handover in the life of a project (phased delivery). The final handover takes place in the closing aproject process.

overlevering

Overføring av eierskap for et sett med produkter til de respektive brukerne. Settet med produkter kalles en utgave. Det kan være flere overleveringer i løpet av et prosjekt (fasedelte leveranser). Den siste overleveringen finner sted i prosessen avslutte et prosjekt.

highlight report

A time-driven report from the project manager to the project board onmanagement stage progress.

statusrapport

En tidsdreven rapport fra prosjektleder til prosjektstyret om fremdrift underveis i enledelsesfase.

host site

A location where project work is being undertaken (e.g. an office or constructionsite).

lokasjon

Et sted der det utføres prosjektarbeid (f.eks. et kontor eller bygningsområde).

impact (of risk)

The result of a particular threat or opportunity actually occurring, or theanticipation of such a result.

konsekvens (av usikkerhet)

Resultatet av at en bestemt trussel eller mulighet inntreffer, eller forventningen av etslikt resultat.

information radiator

A general term used to describe the use of walls or boards containing information that can be readily accessed by people working on the project. It can contain any information, although it would typically show such things as work to do and howwork is progressing.

informasjonstavle

Et generelt begrep som beskriver bruk av ulike typer tavler til å gi informasjon til de som jobber på prosjektet. Den kan inneholde all slags informasjon, men viser som regel arbeidet som gjenstår og arbeidets fremdrift.

inherent risk

The exposure arising from a specific risk before any action has been taken tomanage it.

iboende usikkerhet

Potensielle konsekvenser av en spesifikk usikkerhet før tiltak er på plass for å styreusikkerheten.

initiation stage

The period from when the project board authorizes initiation to when it authorizes the project (or decides not to go ahead with it). The detailed planning and establishment of the project management infrastructure is covered by the initiating aproject process.

initieringsfase

Perioden fra prosjektstyret godkjenner initiering til det godkjenner prosjektet (eller beslutter at det ikke vil gå videre med prosjektet). Detaljert planlegging og etablering av prosjektledelsesinfrastruktur er dekket av prosessen initiere et prosjekt.

issue

A relevant event that has happened, was not planned, and requires management action. It can be any concern, query, request for change, suggestion or off- specification raised during a project.Project issues can be about anything to dowith the project.

sak

En relevant hendelse som har inntruffet, ikke var planlagt og krever styringstiltak. Det kan være en bekymring, et spørsmål, en endringsanmodning, et forslag eller et avvik fra spesifikasjon som kommer opp i løpet av et prosjekt. Prosjektsaker kan dreie seg om altsom har med prosjektet å gjøre.

issue register

A register used to capture and maintain information on all of the issues that are being managed formally. The issue register should be monitored by the projectmanager on a regular basis.

saksregister

Et register som brukes til å finne og vedlikeholde informasjon om alle sakene som styres formelt. Saksregistret kontrolleres jevnlig av prosjektleder gjennom hele prosjektet.

issue report

A report containing the description, impact assessment and recommendations for a request for change, off-specification or a problem/concern. It is created only for those issues that need to be handledformally.

saksrapport

En rapport som inneholder beskrivelse, konsekvensvurdering og anbefalinger for en endringsanmodning, et avvik fra spesifikasjon eller et problem/bekymring. Den utarbeides kun for de sakene som må håndteres formelt.

key performance indicator (KPI)

A measure of performance that is used to help an organization define and evaluate how successful it is in making progresstowards its organizational objectives.

key performance indicator (KPI)

Et mål på ytelse som anvendes for å hjelpe en organisasjon med å definere og evaluere hvor god fremdrift den har mot sine organisatoriskemål.

lessons log

An informal repository for lessons thatapply to this project or future projects.

erfaringslogg

En uformell samling av erfaringer som gjelderfor dette eller fremtidige prosjekter.

log

An informal repository managed by the project manager that does not require any agreement by the project board on its format and composition. PRINCE2 has twologs: the daily log and the lessons log.

logger

En uformell samling av informasjon som håndteres av prosjektleder, og som ikke behøver godkjennelse av prosjektstyret når det gjelder format og innhold. PRINCE2 har tologger: daglig logg og erfaringslogg.

management product

A product that will be required as part of managing the project, and establishing and maintaining quality (e.g. highlight report, end stage report). The management products are constant, whatever the type of project, and can be used as described, or with any relevant modifications, for all projects. There are three types of management product:baselines, records and reports.

ledelsesprodukt

Produkter som er nødvendige for å lede et prosjekt samt å styre kvalitet (for eksempel statusrapport, faseavslutningsrapport osv.). Ledelsesproduktene er de samme for alle prosjektene og brukes som beskrevet eller med relevante endringer. Det er tre typer ledelsesprodukter: baselinet, protokoller og rapporter.

management stage

The section of a project that the project manager is managing on behalf of the project board at any one time, at the end of which the project board will wish to review progress to date, the state of the project plan, the business case and risks and the next stage plan, in order to decidewhether to continue with the project.

ledelsesfase

En ledelsesfase er den delen av prosjektet som prosjektleder leder på vegne av prosjektstyret. Prosjektstyret skal, ved fasens avslutning, vurdere fremdrift, status for prosjektplan, business case og usikkerheter samt neste faseplan for å beslutte hvorvidt prosjektet skal videreføres til neste ledelsesfase.

maturity

A measure of the reliability, efficiency and effectiveness of a process, function, organization, etc. The most mature processes and functions are formally aligned with business objectives and strategy, and are supported by aframework for continual improvement.

modenhet

Et mål på påliteligheten og effektiviteten til en prosess, funksjon, organisasjon osv. De mest modne prosessene og funksjonene samsvarer i stor grad med forretningsmessige mål og strategier, og støttes av et rammeverk for kontinuerlig forbedring.

maturity model

A method of assessing organizationalcapability in a given area of skill.

modenhetsmodell

En metode for å vurdere organisatorisk evneinnenfor et gitt ferdighetsområde.

milestone

A significant event in a plan’s schedule, such as completion of key work packages, a development step or a managementstage.

milepæl

En betydelig hendelse i en tidsplan, som avslutning av viktige arbeidspakker, et utviklingstrinn eller en ledelsesfase.

off-specification

Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be). It might be a missing product or a product not meeting its specifications. Itis one type of issue.

avvik fra spesifikasjon

Noe som skulle leveres av prosjektet, men som ikke vil bli levert (eller prognoser viser at ikke vil bli levert). Dette kan være et manglende produkt eller at produktet ikke møterspesifikasjoner. Dette er en type sak.

operational and maintenance acceptance

A specific type of acceptance by the person or group who will support the product after it has been handed over intothe operational environment.

akseptanse gitt av drift og vedlikehold

En bestemt type akseptanse gitt av personen eller gruppen som skal vedlikeholde produktet når det er overlevert til driftsmiljøet.

outcome

The result of change, normally affecting real-world behaviour and/or circumstances. Outcomes are desired when a change is conceived. They are achieved as a result of the activitiesundertaken to effect the change.

effekt

Resultat av endring som påvirker adferd og/eller omstendigheter. Effekter er ønsket når endringen er identifisert. De oppnås som følge av aktivitetene som utføres for å realisere endringen.

output

A specialist product that is handed over to a user (or users). Note that management products are not outputs but are created solely for the purpose of managing theproject.

resultat

Et spesialistprodukt som overleveres til en eller flere brukere. Merk at ledelsesprodukter ikke anses som resultater, da de kun er laget for å understøtte ledelse av prosjektet.

performancetargets

A plan’s goals for time, cost, quality,scope, benefits and risk.

ytelsesmål

Planens mål knyttet til tid, kostnader, kvalitet,omfang, gevinster og usikkerhet.

plan

A detailed proposal for doing or achieving something which specifies the what, when, how and by whom it will be achieved. In PRINCE2 there are only the following types of plan: project plan, stageplan, team plan and exception plan.

plan

Et detaljert forslag for å gjøre eller oppnå noe som spesifiserer hva, når, hvordan og av hvem det skal oppnås. I PRINCE2 finnes følgende typer planer: prosjektplan, faseplan, teamplan og avviksplan.

planned closure

The PRINCE2 activity to close a project.

planlagt avslutning

PRINCE2-aktiviteten for å avslutte et prosjekt.

planning horizon

The period of time for which it is possibleto plan accurately.

planleggingshorisont

Tidsperioden som det er mulig å lage ennøyaktig plan for.

portfolio

The totality of an organization’s investment (or segment thereof) in the changes required to achieve its strategicobjectives.

portefølje

Totaliteten av en organisasjons investering (eller del av denne) i endringer som kreves for å oppnå de strategiske målene.

premature closure

The PRINCE2 activity to close a project before its planned closure. The project manager must ensure that work in progress is not simply abandoned, but that the project salvages any value created to date, and checks that any gaps left by the cancellation of the project are raised to corporate, programme management orthe customer.

avslutning før plan

PRINCE2-aktiviteten for å avslutte et prosjekt før planlagt avslutning. Prosjektleder må sikre at prosjektet ikke bare forlates, men at man ivaretar de verdier skapt til nå, og at alle forhold knyttet til avslutningen presenteres for virksomheten, programmet eller kunden.

prerequisites (plan)

Any fundamental aspects that must be inplace, and remain in place, for a plan to succeed.

forutsetning (plan)

En grunnleggende omstendighet som må væretil stede, og fortsette å være til stede, for at en plan skal lykkes.

PRINCE2 principles

The guiding obligations for good project management practice that form the basis of a project being managed usingPRINCE2.

PRINCE2-prinsipper

Gjennomgående rettesnorer for beste praksis innen prosjektledelse som danner grunnlaget for prosjekter som ledes i henhold til PRINCE2.

PRINCE2 project

A project that applies the PRINCE2principles.

PRINCE2-prosjekt

Et prosjekt som anvender PRINCE2-prinsippene.

probability

This is the evaluated likelihood of a particular threat or opportunity actually happening, including a consideration ofthe frequency with which this may arise.

sannsynlighet

Dette er forventet sannsynlighet for at en potensiell trussel eller mulighet skal oppstå, inkludert en vurdering av hvor ofte den kanoppstå.

problem

A type of issue (other than a request for change or off-specification) that the project manager needs to resolve orescalate. Also known as a concern.

problem

En type sak (som ikke er en endringsanmodning eller avvik fra spesifikasjon) som prosjektleder må løse eller eskalere. Kalles også enbekymring.

procedure

A series of actions for a particular aspect of project management established specifically for the project (e.g. a riskmanagement procedure).

prosedyre

En serie av handlinger knyttet til et bestemt område innenfor prosjektledelse og opprettet spesifikt for prosjektet (f.eks. enusikkerhetsstyringsprosedyre).

process

A structured set of activities designed to accomplish a specific objective. A process takes one or more defined inputs andturns them into defined outputs.

prosess

En strukturert serie av aktiviteter som er satt sammen for å oppnå et bestemt mål. En prosess omskaper én eller flere forutsetninger tilønskede resultat.

producer

The person or group responsible fordeveloping a product.

produsent

En person eller gruppe som er utfører medansvar for utvikling av et produkt.

product

An input or output, whether tangible or intangible, that can be described in advance, created and tested. PRINCE2 has two types of products: managementproducts and specialist products.

produkt

En forutsetning eller et resultat, materielt eller immaterielt, som kan beskrives på forhånd, utvikles og testes. PRINCE2 har to typer produkter: ledelsesprodukter ogspesialistprodukter.

product breakdownstructure

A hierarchy of all the products to beproduced during a plan.

produktnedbrytningsstruktur

Et hierarki av alle produktene som skalproduseres i løpet av en plan.

product checklist

A list of the major products of a plan, plus key dates in their delivery.

produktsjekkliste

En liste over de viktigste produktene i en plan, samt de viktigste datoene i leveransen avproduktene.

product description

A description of a product’s purpose, composition, derivation and quality criteria. It is produced at planning time, as soon as possible after the need for theproduct is identified.

produktbeskrivelse

En beskrivelse av hensikten med produktet, sammensetningen, utledningen og kvalitetskriterier. Den produseres under planlegging, så snart som mulig etter at behovetfor produktet er identifisert.

product flow diagram

A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a product breakdownstructure.

flytdiagram for produkt

Et diagram som viser sekvensen av produkter og avhengigheter mellom produktene som er inkludert i en produktnedbrytningsstruktur.

product status account

A report on the status of products.The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed.

produktstatus

En rapport vedrørende produktenes status. De nødvendige produktene kan spesifiseres ved hjelp av en identifikator eller ut fra hvilken delav prosjektet de ble utviklet i.

product-based planning

An approach for developing a comprehensive plan based on the creation and delivery of required outputs. The approach considers prerequisite products, quality requirements and thedependencies between products.

produktbasert planlegging

En teknikk som gir en omfattende plan basert på utvikling og leveranse av forventede resultater. Teknikken omfatter en vurdering av produkter som må ligge til grunn, kvalitetskrav og avhengigheter mellom produktene.

programme

A temporary, flexible organization structure created to coordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to the organization’s strategic objectives.A programme is likely to have a life thatspans several years.

program

En midlertidig, fleksibel organisasjonsstruktur etablert for å koordinere, overvåke og lede implementeringen av ett sett av beslektede prosjekter og aktiviteter for å levere effekter og gevinster som understøtter organisasjonens strategiske mål. Et program har ofte en varighet på flere år.

project

A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business products according to an agreedbusiness case.

prosjekt

En midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere en avtalt business case.

project approach

A description of the way in which the work of the project is to be approached.For example, are we building a product from scratch or buying in a product thatalready exists?

prosjekttilnærming

En beskrivelse av hvordan prosjektet skal utføres. Skal vi for eksempel utvikle et produktet fra bunnen av, eller skal vi kjøpe et eksisterende produkt?

project assurance

The project board’s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. The project board members each have a specific area of focus for project assurance, namely business assurance for the executive, user assurance for the senior user(s), and supplier assurance for the seniorsupplier(s).

prosjektsikring

Prosjektstyrets ansvar for å sikre at prosjektet utføres på riktig måte.Prosjektstyremedlemmene har spesifikke fokusområder for prosjektsikring, herunder forretningssikring for prosjekteieren, brukersikring for seniorbrukere og leverandørsikring for seniorleverandører.

project brief

A statement that describes the purpose, cost, time and performance requirements, and constraints for a project. It is created before the project begins, during the starting up a project process, and is used during the initiating a project process to create the PID and its components. It is superseded by the PID and notmaintained.

prosjektforslag

Et sammendrag av hensikt, kostnader, tid, ytelseskrav og begrensninger for et prosjekt. Det etableres før prosjektet starter, i prosessen oppstart av prosjektet, og anvendes som et grunnlag for etablering av prosjektinitieringsdokumentasjonen i prosessen initiere et prosjekt. Prosjektforslaget avløses av prosjektinitieringsdokumentasjonen ogvedlikeholdes ikke.

project closure notification

Advice from the project board to inform all stakeholders and the host sites that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilized. It should indicate a closure date for costs tobe charged to the project.

melding om prosjektavslutning

En melding fra prosjektstyret om å informere alle interessenter og lokasjoner om at prosjektets ressurser kan brytes opp og støttetjenester, som kontorplass, utstyr og tilgang, kan avvikles. Den bør angi en dato for når kostnader ikke lenger kan allokeres tilprosjektet.

project initiation documentation (PID)

A logical set of documents that brings together the key information needed to start the project on a sound basis and that conveys the information to all concernedwith the project.

prosjektinitieringsdokumentasjon (PID)

En logisk samling av dokumenter som sammen beskriver det nødvendige grunnlaget for å starte prosjektet, og som kan formidles til alle som er opptatt av prosjektet.

project initiation notification

Advice from the project board to inform all stakeholders and the host sites that the project is being initiated and to request any necessary logistical support (e.g. communication facilities, equipment and any project support) sufficient for theinitiation stage.

initieringsgodkjennelse

En melding fra prosjektstyret om å informere alle interessenter og lokasjoner om at oppstart av initieringsfasen er godkjent, og for å be om nødvendig logistisk støtte (f.eks. kommunikasjonsfasiliteter, utstyr og andre former for prosjektstøtte) til initieringsfasen.

project lifecycle

The period from initiation of a project tothe acceptance of the project product.

prosjektets livssyklus

Tiden fra initiering av prosjektet til akseptanseav prosjektproduktet.

project management

The planning, delegating, monitoring and control of all aspects of the project, and the motivation of those involved, to achieve the project objectives within the expected performance targets for time,cost, quality, scope, benefits and risk.

prosjektledelse

Planlegging, delegering, overvåkning og styring av alle aspekter av prosjektet. Dette inkluderer å motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor de forventede ytelsesmålene knyttet til tid, kostnad, kvalitet,omfang, gevinst og usikkerhet.

project management team

The entire management structure of the project board, and the project manager, plus any team manager, project assuranceand project support roles.

prosjektledelsesteam

Dekker hele ledelsesstrukturen i et prosjekt inkludert roller for prosjektstyret, prosjektleder, teamledere, prosjektsikring og prosjektstøtte.

project management team structure

An organization chart showing the people assigned to the project management team roles to be used, and their delegation andreporting relationships.

prosjektledelsesstruktur

Et organisasjonskart som viser personer knyttet til roller i prosjektledelsesteamet og deres rapporteringslinjer.

project manager

The person given the authority and responsibility to manage the project on a day-to-day basis to deliver the required products within the constraints agreedwith the project board.

prosjektleder

Personen med myndighet og ansvar til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor rammer og begrensninger definert av prosjektstyret.

project mandate

An external product generated by the authority commissioning the project that forms the trigger for starting up a project.

prosjektmandat

Et eksternt produkt etablert av myndigheten som eier prosjektet og som trigger oppstart avprosjektet.

project office

A temporary office set up to support the delivery of a specific change initiative being delivered as a project. If used, the project office undertakes theresponsibility of the project support role.

prosjektkontor

Et midlertidig kontor etablert for å støtte leveransen av et definert endringsinitiativ som er levert som et prosjekt. Prosjektkontoret innehar ansvaret som definert forprosjektstøtterollen.

project plan

A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial project plan is presented as part of the PID. This is revised as information on actual progress appears. It is a major control document for the project board to measure actual progress against expectations.

prosjektplan

En overordnet plan som viser hovedproduktene i prosjektet, når leveranser finner sted og til hvilken kostnad. Den første prosjektplanen er utviklet som del av prosjektinitieringsdokumentasjonen. Den revideres basert på informasjon om faktisk fremdrift. Den er et viktig styringsdokument for prosjektstyret, og den gir prosjektstyret mulighet til å måle faktisk fremdrift motplanlagt fremdrift.

project product

What the project must deliver in order togain acceptance.

prosjektprodukt

Det prosjektet må levere for å få akseptanse.

project product description

A special type of product description used to gain agreement from the user on the project’s scope and requirements, to define the customer’s quality expectationsand the acceptance criteria for the project.

prosjektproduktbeskrivelse

En spesiell type produktbeskrivelse som anvendes til å oppnå godkjennelse fra brukere på omfang og krav, for å definere kundens kvalitetsforventninger samtakseptansekriteriene for prosjektet.

project support

An administrative role in the project management team. Project support can be in the form of advice and help with project management tools, guidance, administrative services such as filing, andthe collection of actual data.

prosjektstøtte

En administrativ rolle i prosjektledelseteamet. Prosjektstøtte kan bidra med støtte innenfor bruk av prosjektledelsessystemer, rapportering, fremdriftsoppfølging, arkivering, innsamling av data, osv.

proximity (of risk)

The time factor of risk (i.e. when the risk may occur). The impact of a risk may vary in severity depending on when the riskoccurs.

nærhet (usikkerhet)

Tidsfaktoren knyttet til usikkerhet (dvs. når det er sannsynlig at usikkerheten vil inntreffe).Konsekvensenes alvorlighet kan variereavhengig av når usikkerheten inntreffer.

quality

The degree to which a set of inherent characteristics of a product, service, process, person, organization, system orresource fulfils requirements.

kvalitet

I hvilken grad et sett av iboende karakteristikker i et produkt, en tjeneste, en prosess, en person, en organisasjon, et system eller en ressursoppfyller krav.

quality assurance

A planned and systematic process that provides confidence that outputs will match their defined quality criteria when tested under quality control. It is carriedout independently of the project team.

kvalitetssikring

En planlagt og systematisk prosess som sikrer at resultatene oppfyller definerte kvalitetskriterier og testes under kvalitetskontroll. Den utføres uavhengig av prosjektteamet.

quality control

The process of monitoring specific project results to determine whether they comply with relevant standards and of identifying ways to eliminate causes of unsatisfactoryperformance.

kvalitetskontroll

Prosessen knyttet til vurdering av spesifikke prosjektresultater for å vurdere om de møter relevante standarder og identifisere hvordan man kan eliminere eventuelle årsaker tilmangelfull ytelse.

quality criteria

A description of the quality specification that the product must meet, and the quality measurements that will be appliedby those inspecting the finished product.

kvalitetskriterier

En beskrivelse av kvalitetsspesifikasjonen som et produkt må oppfylle, og hvordan kvalitet skal måles ved inspeksjon av det ferdige produktet.

quality inspection

A systematic, structured assessment of a product carried out by two or more carefully selected people (the review team) in a planned, documented andorganized fashion.

kvalitetsinspeksjon

En systematisk vurdering av et produkt utført av to eller flere håndplukkede personer (evalueringsteamet), på en planlagt, dokumentert og organisert måte.

quality management

The coordinated activities to direct and control an organization with regard toquality.

kvalitetsledelse

De koordinerte aktivitetene for å lede og styre en organisasjon med henblikk på kvalitet.

quality management approach

An approach defining the quality techniques and standards to be applied, and the various responsibilities for achieving the required quality levels,during a project.

kvalitetstilnærming

En tilnærming som definerer kvalitetsteknikker og standarder som skal anvendes, samt ulike ansvarsområder for å oppnå de definerte kvalitetsnivåene i et prosjekt.

quality management system

The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for an organization or specific entity (site, business unit, etc.) within thatorganization.

kvalitetssystem

Det komplette settet av kvalitetsstandarder, - prosedyrer og -ansvar i en organisasjon eller en spesifikk enhet (f.eks. sted, forretningsenhet) i den organisasjonen.

quality records

Evidence kept to demonstrate that the required quality assurance and qualitycontrol activities have been carried out.

kvalitetsprotokoll

Dokumentasjon som viser at de nødvendige kvalitetssikrings- ogkvalitetskontrollaktivitetene er gjennomført.

quality register

A register containing summary details of all planned and completed quality activities. The quality register is used by the project manager and projectassurance as part of reviewing progress.

kvalitetsregister

Et register som inneholder en oversikt over alle planlagte og gjennomførte kvalitetsaktiviteter. Kvalitetsregisteret brukes av prosjektleder og prosjektsikring som del avfremdriftsoppfølgingen.

quality review

See quality inspection.

kvalitetsgjennomgang

Se kvalitetsinspeksjon.

quality review technique

A technique with defined roles and a specific structure, designed to assess whether a product in the form of a document (or similar, such as a presentation) is complete, adheres to standards and meets the quality criteria agreed for it in the relevant product description. The participants are drawn from those with the necessary competence to evaluate its fitness forpurpose.

kvalitetsgjennomgangsteknikk

En teknikk med definerte roller og en definert struktur, utviklet for å vurdere om produkter i form av dokumenter (e.l., f.eks. en presentasjon) er ferdige, overholder standarder og møter de definerte kvalitetskriterier som beskrevet i produktbeskrivelsen. Deltakere med nødvendig kompetanse utnevnes til å evaluere om produktene er egnet til formålet.

quality tolerance

The tolerance identified for a product for a quality criterion defining an acceptable range of values. Quality tolerance is documented in the project product description (for the project-level quality tolerance) and in the product descriptionfor each product to be delivered.

kvalitetstoleranse

Toleransen som identifiseres for et produkt for hvert kvalitetskriterium ved å definere en akseptabel variasjonsbredde for verdier.Kvalitetstoleranse er dokumentert i prosjektproduktbeskrivelsen (for kvalitet på prosjektnivå) og i produktbeskrivelsen knyttettil hvert produkt.

RACI

A model used to help define roles and responsibilities. RACI stands for responsible, accountable, consulted and informed.

HUKI

En modell som benyttes for å definere roller og ansvarsområder. HUKI står for hovedansvarlig, utførende, konsulteres og informeres.

records

Dynamic management products that maintain information regarding projectprogress.

protokoller

Dynamiske ledelsesprodukter som inneholder oppdatert informasjon om prosjektetsfremdrift.

reduce (risk response)

A response to a risk where proactive actions are taken to reduce the probability of the event occurring by performing some form of control, and/or to reduce the impact of the event should it occur.

redusere (usikkerhetstiltak)

Et tiltak til en usikkerhet hvor proaktive handlinger iverksettes for å redusere sannsynlighet for at en usikker hendelse inntreffer ved å utføre en type kontroll, og/eller for å redusere konsekvensen dersom den skulleinntreffe.

registers

Formal repositories managed by the project manager that require agreement by the project board on their format, composition and use. PRINCE2 has three registers: issue register, risk register andquality register.

registre

Formell samling av informasjon som styres av prosjektleder, og som krever samtykke fra prosjektstyret når det gjelder format, sammensetning og bruk. PRINCE2 har tre registre: saksregister, usikkerhetsregister ogkvalitetsregister.

release

The set of products in a handover. The contents of a release are managed, tested and deployed as a single entity.See also handover.

utgave

Ett sett av produkter i en overlevering. Innholdet i en utgave styres, testes og tas i bruk som en enhet. Se også overlevering.

reports

Management products providing a snapshot of the status of certain aspectsof the project.

rapporter

Ledelsesprodukter som viser et øyeblikksbilde av statusen til ulike aspekter av prosjektet.

request for change

A proposal for a change to a baseline.It is a type of issue.

endringsanmodning

Et forslag om endring av en baseline. Dette eren type sak.

residual risk

The risk remaining after the risk responsehas been applied.

restusikkerhet

Gjenværende usikkerhet etter atusikkerhetstiltaket er gjennomført.

responsible

Used to describe the individual who has the authority and is expected to deliver a task or activity; responsibility can bedelegated.

utfører

Beskriver personen som har myndighet og som forventes å levere en oppgave eller aktivitet.Rollen som utfører kan delegeres.

responsible authority

The person or group commissioning the project (typically corporate, programme management or the customer) who has the authority to commit resources and funds on behalf of the commissioningorganization.

beslutningstager

Personen eller gruppen som iverksetter prosjektet (vanligvis virksomheten, programmet eller kunden) som har myndighet til å allokere ressurser og midler på vegne av bestillerorganisasjonen.

reviewer

A person or group independent of the producer who assesses whether a product meets its requirements as defined in itsproduct description.

kontrollør

En person eller en gruppe uavhengig av produsenten, som vurderer om produktet møter kravene som definert i detsproduktbeskrivelse.

risk

An uncertain event or set of events that, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. A risk is measured by a combination of the probability of a perceived threat or opportunity occurring, and the magnitudeof its impact on objectives.

usikkerhet

En potensiell hendelse eller sett av hendelser som, skulle de inntreffe, vil ha innvirkning på hvorvidt målene kan nås. En usikkerhet måles av en kombinasjon av sannsynligheten for at en trussel eller mulighet kan inntreffe og hvor stor virkningen blir på målene.

risk actionee

A nominated owner of an action to address a risk. Some actions may not be within the remit of the risk owner to control explicitly; in that situation there should be a nominated owner of the action to address the risk. He or she will need to keep the risk owner apprised ofthe situation.

tiltakseier (usikkerhet)

En tilordnet eier av et usikkerhetstiltak. Enkelte tiltak kan være helt eller delvis utenfor usikkerhetseierens kontroll. Det kan da nomineres en annen som skal ta over usikkerhetstiltaket. Tiltakseier skal holde usikkerhetseier informert om situasjonen.

risk appetite

An organization’s unique attitude towards risk-taking that in turn dictates the amount of risk that it considersacceptable.

usikkerhetsholdning

En organisasjons unike holdning til usikkerhet, som i sin tur bestemmer hvor stor grad av usikkerhet den anser som akseptabelt.

risk estimation

The estimation of probability and impact of an individual risk, taking into account predetermined standards, target risk levels, interdependencies and otherrelevant factors.

usikkerhetsestimering

Estimering av sannsynlighet og konsekvens av hver usikkerhet, hvor forhåndsdefinerte standarder, usikkerhetens målnivå, avhengigheter og andre relevante faktorer tashensyn til.

risk evaluation

The process of understanding the net effect of the identified threats and opportunities on an activity whenaggregated together.

usikkerhetsevaluering

Prosessen for forståelsen av den totale nettoinnvirkningen av de identifiserte truslene og mulighetene knyttet til en aktivitet når deknyttes sammen.

risk exposure

The extent of risk borne by theorganization at the time.

usikkerhetseksponering

Graden av usikkerhet som organisasjonen erutsatt for til enhver tid.

risk management

The systematic application of principles, approaches and processes to the tasks of identifying and assessing risks, planning and implementing risk responses and communicating risk management activitieswith stakeholders.

usikkerhetsstyring

Systematisk anvendelse av prinsipper, tilnærminger og prosesser for å identifisere og vurdere usikkerhet, planlegge og iverksette usikkerhetstiltak og kommunisere aktiviteter knyttet til usikkerhetsstyring med interessenter.

risk management approach

An approach describing the goals of applying risk management, as well as the procedure that will be adopted, roles and responsibilities, risk tolerances, the timing of risk management interventions, the tools and techniques that will be used, and the reporting requirements.

tilnærming til usikkerhetsstyring

En tilnærming som beskriver målene med usikkerhetsstyring samt prosedyrene som skal brukes, roller og ansvar, usikkerhetstoleranser, når tiltakene for usikkerhetsstyring skal iverksettes, hvilke verktøy og teknikker som skal brukes samt krav til rapportering.

risk owner

A named individual who is responsible for the management, monitoring and control of all aspects of a particular risk assigned to them, including the implementation of the selected responses to address thethreats or to maximize the opportunities.

usikkerhetseier

En person som er utfører med ansvar for styring og overvåkning av alle aspekter ved en definert usikkerhet som er tilordnet den personen, samt iverksetting av utvalgte tiltak relatert til truslene eller for å maksimere muligheter.

risk profile

A description of the types of risk that arefaced by an organization and its exposure to those risks.

usikkerhetsprofil

Beskriver hvilke typer usikkerhet som påvirkerorganisasjonen, og i hvilken grad man er eksponert for disse usikkerhetene.

risk register

A record of identified risks relating to an initiative, including their status andhistory.

usikkerhetsregister

Et levende register over identifiserte usikkerheter med tilhørende status og historie.

risk response

Actions that may be taken to bring a situation to a level where exposure to risk is acceptable to the organization. These responses fall into a number of riskresponse categories.

usikkerhetstiltak

Tiltak som må gjennomføres for å få en situasjon til et nivå der usikkerhetseksponeringen blir akseptabel. Tiltakene kan plasseres i ulikeusikkerhetstiltakskategorier.

risk response category

A category of risk response. For threats, the individual risk response category can be to avoid, reduce, transfer, share, accept or prepare contingent plans. For opportunities, the individual risk response category can be to exploit, enhance, transfer, share, accept or preparecontingent plans.

usikkerhetstiltakskategori

Kategori for usikkerhetstiltak. For trusler kan de enkelte usikkerhetstiltakskategoriene være å unngå, redusere, overføre, dele eller akseptere eller å forbered reserveplaner. For muligheter kan de ulike usikkerhetstiltakskategoriene være å utnytte, forsterke, overføre, dele eller akseptere eller å utarbeide reserveplaner.

risk tolerance

The threshold levels of risk exposure that, with appropriate approvals, can be exceeded, but which when exceeded will trigger some form of response (e.g. reporting the situation to seniormanagement for action).

usikkerhetstoleranse

Grenser for usikkerhetseksponering som kan overstiges med de rette godkjennelser, men som da vil trigge visse responser (f.eks. at situasjonen rapporteres til høyere ledelse for å avgjøre videre handlingsforeløp).

risk tolerance line

A line drawn on the summary risk profile. Risks that appear above this line cannot be accepted (lived with) without referring them to a higher authority.For a project, the project manager wouldrefer these risks to the project board.

usikkerhetstoleranselinje

En linje som tegnes på den oppsummerte usikkerhetsprofilen. Usikkerheter som havner over linjen, kan ikke aksepteres og må eskaleres til et høyere myndighetsnivå. I prosjekter vil prosjektlederen henvise disse usikkerhetene tilprosjektstyret.

schedule

A graphical representation of a plan (e.g. a Gantt chart), typically describing a sequence of tasks, together with resource allocations, which collectively deliver the plan. In PRINCE2, project activities should be documented only in the schedules associated with a project plan, stage plan or team plan. Actions that are allocated from day-to-day management may be documented in the relevant project log (i.e. risk register, daily log, issue register or quality register) if they do not requiresignificant activity.

tidsplan

En grafisk presentasjon av en plan (for eksempel et Gantt-diagram) som beskriver sekvensen av oppgaver som sammen med ressurstildelinger, leverer planen. I PRINCE2 dokumenteres prosjektaktiviteter kun i tidsplaner tilknyttet en prosjektplan, faseplan eller teamplan. Tiltak som delegeres gjennom daglig oppfølging kan dokumenteres i relevante prosjektlogger/registre (dvs. usikkerhetsregister, daglig logg, saksregister eller kvalitetsregister) dersom ikke arbeidet er for omfattende.

scope

For a plan, the sum total of its products and the extent of their requirements.It is described by the product breakdown structure for the plan and associatedproduct descriptions.

omfang

Omfanget i en plan er summen av alle produkter og rekkevidden av deres krav. Omfanget er beskrevet i planens produktnedbrytningsstruktur og tilhørendeproduktbeskrivelser.

scope tolerance

The permissible deviation in a plan’s scope that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Scope tolerance is documented in the respective plan in the form of a note or reference to the product breakdown structure for that plan. Seetolerance.

omfangstoleranse

Det tillatte avviket i planens omfang som godtas før avviket må eskaleres til neste ledelsesnivå. Omfangstoleranse er dokumentert i de respektive planene i form av et notat eller en referanse til produktnedbrytningsstrukturen for planen. Se toleranse.

Scrum

An iterative, timeboxed approach to product delivery that is described as ‘a framework within which people can address complex adaptive problems, while productively and creatively delivering products of the highest possible value’(Schwaber and Sutherland, 2016).

Scrum

En iterativ, tidsbokset tilnærming til levering av et produkt, som beskrives som "et rammeverk for å behandle komplekse adaptive problemer mens det produktivt og kreativt leverer produkter av høyest mulig verdi" (Schwaber and Sutherland, 2016).

Scrum master

A Scrum role that is responsible for ensuring Scrum is understood and enacted and that the Scrum team adheres toScrum theory, practice and rules.

Scrum master

En Scrum-rolle som er utfører med ansvar for å sikre at Scrum forstås og brukes og at Scrum- teamet følger Scrums teori, praksis og regler.

senior supplier

The project board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project’s deliverable(s).The senior supplier represents the supplier’s interests within the project andprovides supplier resources.

seniorleverandør

Den rollen i prosjektstyret som bidrar til kunnskap og erfaring om de viktigste disiplinene som er involvert i produksjon av prosjektets leveranse(r). Seniorleverandøren representerer leverandørenes interesser i prosjektet og bidrar med leverandørressurser.

senior user

The project board role accountable for ensuring that user needs are specified correctly and that the solution meetsthose needs.

seniorbruker

Den rollen i prosjektstyret som er hovedansvarlig for å sikre at brukernes behov er riktig beskrevet og at løsningen møter dissebehovene.

share (risk response)

A risk response to either a threat or an opportunity through the application of a pain/gain formula: both parties share the gain (within pre-agreed limits) if the cost is less than the cost plan, and both share the pain (again within pre-agreed limits) if thecost plan is exceeded.

dele (usikkerhetstiltak)

Et usikkerhetstiltak mot enten en trussel eller mulighet gjennom bruk av en målprisformel: Begge parter deler fortjenesten (innenfor forhåndsavtalte grenser) hvis kostnaden er mindre enn planlagt kostnad, og begge deler tapet (igjen innenfor forhåndsavtalte grenser)hvis planlagt kostnad overskrides.

specialist product

A product whose development is the subject of the plan. The specialist products are specific to an individual project (e.g. an advertising campaign, a car park ticketing system, foundations for a building or a new business process).Also known as a deliverable. See alsooutput.

spesialistprodukt

Et produkt hvis utvikling er formålet med planen. Spesialistproduktene er spesifikke for hvert enkelt prosjekt (for eksempel en markedføringskampanje, et billettsystem, et kontorbygg eller en ny forretningsprosess).Kalles også en leveranse. Se også resultat.

sponsor

The main driving force behind a programme or project. PRINCE2 does not define a role for the sponsor, but the sponsor is most likely to be the executive on the project board, or the person whohas appointed the executive.

sponsor

Den sentrale drivkraften bak et program eller et prosjekt. PRINCE2 definerer ikke en rolle for sponsoren, men sponsoren er sannsynligvis prosjekteier i prosjektstyret eller personen som utnevnte prosjekteier.

sprint

A fixed timeframe (typically of 2–4 weeks) for creating selected features from thebacklog.

sprint

En fastsatt tidsramme (vanligvis 2–4 uker) for å opprette utvalgte egenskaper fra backloggen.

stage

See management stage.

fase

Se ledelsesfase.

stage plan

A detailed plan used as the basis forproject management control throughout a management stage.

faseplan

En detaljert plan som benyttes som grunnlag forstyring av prosjektledelse gjennom en ledelsesfase.

stakeholder

Any individual, group or organization that can affect, be affected by or perceive itself to be affected by, an initiative (i.e. a programme, project, activity or risk).

interessent

Et individ, en gruppe eller en organisasjon som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatter seg selv til å være påvirket av et initiativ (det vil si et program, et prosjekt, en aktivitet eller enusikkerhet).

start-up

The pre-project activities undertaken by the executive and the project manager to produce the outline business case, projectbrief and initiation stage plan.

oppstart

En forprosjektsaktivitet som gjennomføres av prosjekteier og prosjektleder for å produsere et utkast til business case, prosjektforslag ogfaseplan for initieringsfasen.

supplier

The person, group or groups responsible for the supply of the project’s specialistproducts.

leverandør

Personen, gruppen eller gruppene som er utfører med ansvar for levering av prosjektetsspesialistprodukter.

tailoring

Adapting a method or process to suit thesituation in which it will be used.

tilpasning

Det å tilpasse en metode eller en prosess tilsituasjonen den skal brukes i.

team manager

The person responsible for the production of products allocated by the project manager (as defined in a work package) to an appropriate quality, timescale and at a cost acceptable to the project board. This role reports to, and takes direction from, the project manager.If a team manager is not assigned, the project manager undertakes theresponsibilities of the team manager role.

teamleder

Personen som er utfører med ansvar for å produsere produktene tilordnet av prosjektleder, som definert i en arbeidspakke, med tilstrekkelig kvalitet og innenfor de tidsplaner og kostnader som prosjektstyret kan akseptere. Teamleder rapporterer til og styres av prosjektleder. Hvis en teamleder ikke er utnevnt, vil ansvaret til teamlederrollen tilfalle prosjektleder.

team plan

An optional level of plan used as the basisfor team management control when executing work packages.

teamplan

Et valgfritt nivå av planlegging som benyttessom grunnlag for teamledelsesstyring ved utførelse av arbeidspakker.

theme

An aspect of project management that needs to be continually addressed, and that requires specific treatment for thePRINCE2 processes to be effective.

tema

Et aspekt ved prosjektledelse som kontinuerlig må ivaretas, og som må anvendes på riktig måte for å få full effekt av PRINCE2-prosessene.

threat

An uncertain event that could have anegative impact on objectives or benefits.

trussel

En usikker hendelse som kan ha negativinnvirkning på mål eller gevinster.

time tolerance

The permissible deviation in a plan’s time that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Time tolerance is documented in the respective plan. Seealso tolerance.

tidstoleranse

Det tillatte avviket i planens tidsramme som godtas før avviket må eskaleres til neste ledelsesnivå. Tidstoleranse er dokumentert i den respektive planen. Se også toleranse.

time-driven control

A management control that is periodic in nature, to enable the next higher authority to monitor progress (e.g. a control that takes place every 2 weeks).PRINCE2 offers two key time-driven progress reports: checkpoint report andhighlight report.

tidsdreven styring

Periodisk styring med formål om å gi høyere myndighet mulighet til å overvåke fremdriften (f.eks. en kontroll som gjennomføres annenhver uke). PRINCE2 har to tidsdrevne fremdriftsrapporter: sjekkpunktsrapport og statusrapport.

timebox

A finite period of time when work is carried out to achieve a goal or meet an objective. The deadline should not be moved, as the method of managing a timebox is to prioritize the work inside it. At a low level a timebox will be a matter of days or weeks (e.g. a sprint). Higher-level timeboxes act as aggregated timeboxes and contain lower-level timeboxes (e.g.stages).

tidsboks

En avgrenset tidsperiode der det arbeides for å oppnå et mål. Tidsfristen bør ikke forskyves, da metoden for å styre en tidsboks er å prioritere arbeidet innenfor tidsboksen. Mindre tidsbokser vil bestå av noen dager eller uker (f.eks. en sprint). Større tidsbokser fungerer som en samling tidsbokser som inneholder mindre tidsbokser (f.eks. faser).

tolerance

The permissible deviation above and below a plan’s target for time and cost without escalating the deviation to the next level of management. There may also be tolerance levels for quality, scope, benefits and risk. Tolerance is applied at project, management stage and teamlevels.

toleranse

Det tillatte avviket i positiv og negativ retning for planens mål for tid og kostnader før avviket må eskaleres til neste ledelsesnivå. Det kan også være toleransenivåer for kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet. Toleranse brukes på prosjekt-, ledelsesfase- og teamnivå.

tranche

A programme management term describing a group of projects structured around distinct step changes in capabilityand benefit delivery.

endringstrinn

Et programstyringsbegrep som beskriver ett sett av prosjekter strukturert rundt distinkte endringer av trinn for kapasitet oggevinstlevering.

transfer (risk response)

A response to a threat where a third party takes on responsibility for some of the financial impact of the threat (e.g. through insurance or by means of appropriateclauses in a contract).

overføring (usikkerhetstiltak)

Et tiltak knyttet til en trussel der en tredjepart overtar ansvaret for deler av de økonomiske konsekvensene som følger av trusselen (f.eks. gjennom forsikring eller gjennom klausuler i enkontrakt).

transformation

A distinct change to the way anorganization conducts all or part of its business.

transformasjon

En tydelig endring i måten en organisasjon driver hele eller deler av virksomheten sin på.

trigger

An event or decision that triggers aPRINCE2 process to begin.

trigger

En hendelse eller beslutning som utløser enPRINCE2-prosess.

user

The person or group who will use theproject product.

bruker

Personen eller gruppen som skal brukeprosjektproduktet.

user acceptance

A specific type of acceptance by the person or group who will use the product after it has been handed over into theoperational environment.

brukerakseptanse

En bestemt form for akseptanse gitt av personen eller gruppen som skal bruke produktet når det er overlevert til driftsmiljøet.

user story

A tool used to write a requirement in theform of who, what and why.

brukerhistorie

Et verktøy som brukes til å skrive et krav i formav hvem, hva og hvorfor.

variant

A variation of a baselined product.For example, an operations manual may have English and Spanish variants.

variant

En variasjon av et baselinet produkt. For eksempel kan en brukermanual ha en norsk og en engelsk variant.

version

A specific baseline of a product.Versions typically use naming conventions that enable the sequence or date of the baseline to be identified.For example, project plan version 2 is thebaseline after project plan version 1.

versjon

En bestemt baseline av et produkt. Versjoner anvender vanligvis navnekonvensjoner som viser datoen eller rekkefølgen på baselineproduktene. For eksempel, prosjektplan versjon 2 er baseline etter prosjektplan versjon 1.

waterfall method

A development approach that is linear and sequential, with distinct goals for each phase of development. After a phase of development has been completed, the development proceeds to the next phase and earlier phases are not revisited (hence the analogy that water flowing down a mountain cannot go back).

fossefallsmetode

En utviklingstilnærming som er lineær og sekvensiell med definerte mål for hver fase i utviklingen. Når utviklingsfasen er ferdig, går utviklingen over til neste steg, og tidligere steg ansees som avsluttet/tilbakelagt (analogien som beskriver vann som flommer nedover og ikke kan flomme tilbake).

work package

The set of information relevant to the creation of one or more products. It will contain a description of the work, the product description(s), details of any constraints on production, and confirmation of the agreement between the project manager and the person or team manager who is to implement the work package that the work can be done within the constraints.

arbeidspakke

Sett av informasjon relevant for utarbeidelse av ett eller flere produkter. Den inneholder en beskrivelse av arbeidet, produktbeskrivelse(r), beskrivelse av eventuelle begrensninger på produksjon og en bekreftelse på avtalen mellom prosjektleder og produsent eller teamleder som skal implementere arbeidspakken om at arbeidet kan utføres innenfor gjeldende rammer og begrensninger.

Spørsmål?

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!