PRINCE2® Ordliste

Ordliste med norske og engelske ord og uttrykk knyttet til PRINCE2

Bruk av ordlisten

Du kan bruke denne ordlisten for å søke etter norske og engelske ord og uttrykk knyttet til PRINCE2®. Den inneholder norske og engelske PRINCE2-begreper sammen med en forklaring av de ulike ordene. Du kan også laste ned ordlisten i vårt dokumentbibliotek.

Engelsk begrep Norsk begrep Engelsk beskrivelse Norsk beskrivelse
accept (risk response) akseptere (usikkerhetstiltak) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The threat should continue to be monitored to ensure that it remains tolerable. Et tiltak knyttet til en risiko (trussel) hvor beslutningen er å akseptere risikoen uten å iverksette tiltak. Beslutningen tas etter en vurdering hvor man kommer frem til at det er økonomisk mer fordelaktig å la risikoen være istedenfor å iverksette et tiltak. Risikoen overvåkes for å sikre at den forblir innenfor den definerte toleranse.
acceptance akseptanse The formal act of acknowledging that the project has met agreed acceptance criteria and thereby met the requirements of its stakeholders. Endelig godkjennelse på at prosjektet har møtt akseptansekriteriene og dermed møter kravene fra interessentene.
acceptance criteria akseptansekriterier A prioritized list of criteria that the project product must meet before the customer will accept it, i.e. measurable definitions of the attributes that must apply to the set of products to be acceptable to key stakeholders. En prioritert liste over kriterier som produkter må møte før kunden aksepterer dem. Med andre ord målbare egenskaper/attributter som produkter må møte før de kan aksepteres av interessentene.
activity aktivitet An activity is a process, function or task that occurs over time, has recognizable results and is managed. They are usually defined as part of processes or plans. En aktivitet er en prosess, funksjon eller oppgave hvor man oppnår resultater over tid og som må styres. De er vanligvis definert som en del av prosesser eller planer.
agile methods agile metoder Agile methods are (mostly) software development methods that apply the project approach of using short time-boxed iterations where products are incrementally developed. PRINCE2 is compatible with agile principles. Agile metoder (smidige metoder) er i hovedsak knyttet til softwareutviklingsprosjekter hvor tilnærmingen er en iterativ prosess med korte og definerte tidsbokser med klare leveranser som gradvis utvikles til ferdige produkter. PRINCE2 er kompatibel med agile prinsipper.
approval godkjenning The formal confirmation that a product is complete and meets its requirements (less any concessions) as defined by its Product Description. Den formelle bekreftelse på at et produkt er komplett og møter kravene (inkludert eventuelle godkjente avvik) som beskrevet i Produktbeskrivelsen.
approver godkjenner The person or group (e.g. a Project Board) who is identified as qualified and authorized to approve a (management or specialist) product as being complete and fit for purpose. Den personen eller gruppen (for eksempel Prosjektstyret) som er kvalifisert og autorisert til å godkjenne et produkt som ferdig og egnet til sitt bruk.
assumption forutsetninger A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known or decided, and is usually reserved for matters of such significance that if they change, or turn out not to be true, then there will need to be considerable replanning. En forutsetning antas som et fast holdepunkt ved utarbeidelse av f.eks. en plan, men kan endres senere. Man tar en forutsetning der hvor man mangler fakta eller nok informasjon, og forutsetninger anvendes gjerne for forhold som er særdeles viktig og som dermed vil kreve at man replanlegger dersom endringer oppstår eller forutsetningene viser seg å ikke holde stikk.
assurance sikring All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See ‘Project Assurance’ and ‘quality assurance’ Alle systematiske tiltak som er nødvendig for å sikre at målet (system, prosesser, organisasjon, program, prosjekt, resultat, gevinst, egenskaper, output, leveranse) oppnås på en mest mulig hensiktsmessig måte. Graden av hensiktsmessighet kan defineres subjektivt eller objektivt avhengig av omstendighetene. Det er viktig at sikring er uavhengig av det som skal sikres. Se ”Prosjektsikring” og ”kvalitetssikring”.
authority myndighet The right to allocate resources and make decisions (applies to project, stage and team levels). Myndighet til å allokere ressurser og beslutte (gjelder for prosjekt-, fase- og teamnivå).
authorization fullmakt The point at which an authority is granted. Tidspunkt for når myndighet blir utstedt/delegert.
avoid (risk response) unngå (usikkerhetstiltak) A risk response to a threat where the threat either can no longer have an impact or can no longer happen. Et tiltak knyttet til en risiko (trussel) som medfører at denne risikoen ikke lenger kan påvirke prosjektets mål.
baseline baseline Reference levels against which an entity is monitored and controlled. En versjon av dokumentet/planen/produktet er frosset (baselined) og utviklingen videre i prosjektet blir målt mot denne baseline.
baseline management product baseline ledelsesprodukt A type of management product that defines aspects of the project and, once approved, is subject to change control. Et ledelsesprodukt som inneholder prosjektinformasjon (eksempelvis Prosjektplanen) og som etter godkjenning er underlagt endringskontroll.
benefit gevinst The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders. En målbar forbedring som et resultat fra prosjektleveranser, og som oppfattes som en fordel av en eller flere interessenter.
Benefits Review Plan Gevinstevalueringsplan Defines how and when a measurement of the achievement of the project’s benefits can be made. If the project is being managed within a programme this information may be created and maintained at the programme level. Beskriver når og hvordan evaluering av prosjektets gevinster skal gjøres. Dersom prosjektet er del av et program så kan denne informasjonen utarbeides og oppdateres på programnivå.
benefits tolerance gevinsttoleranse The permissible deviation in the expected benefit that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Benefits tolerance is documented in the Business Case. See ‘tolerance’. Det gyldige avvik fra planlagt gevinst som er tillatt før avviket må eskaleres til neste ledelsesnivå. Gevinsttoleranse er beskrevet i Business Case. Se ”toleranse”.
Business Case Business Case The justification for an organizational activity (project) which typically contains costs, benefits, risks and timescales, and against which continuing viability is tested. Begrunnelsen for en oppgave som involverer kostnader, gevinster, usikkerhet og tid. Gyldigheten av begrunnelsen blir vurdert kontinuerlig over prosjektets levetid.
centre of excellence Kompetansesenter (prosjektkontor) A corporate co-ordinating function for portfolio, programmes and projects providing standards, consistency of methods and processes, knowledge management, assurance and training En funksjon som koordinerer portefølje, program og prosjekter og som tilbyr kompetanse knyttet til standarder, metoder, prosesser, erfaringer, sikring og opplæring.
Change Authority Endringsansvarlig A person or group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change or offspecifications. The Change Authority may be given a change budget and can approve changes within that budget. En person eller gruppe som får delegert myndighet til vurdering/godkjenning av endringer (basert på endringsanmodning eller avvik-fra-spesifikasjon) fra Prosjektstyret. Endringsansvarlig kan få tildelt et endringsbudsjett og kan godkjenne endringer innenfor dette budsjett.
change budget endringsbudsjett The money allocated to the Change Authority available to be spent on authorized requests for change. Budsjett tildelt Endringsansvarlig for bruk på godkjente endringer.
change control endringshåndtering The procedure that ensures that all changes that may affect the project’s agreed objectives are identified, assessed and either approved, rejected or deferred. Prosedyre som sikrer at alle endringer som påvirker prosjektets mål blir identifisert, vurdert og deretter enten godkjent, avslått eller utsatt.
checkpoint kontrollpunkt A team-level, time-driven review of progress. Et punkt for vurdering av fremdrift på teamnivå.
Checkpoint Report Kontrollpunktsrapport A progress report of the information gathered at a checkpoint, which is given by a team to the Project Manager, and provides reporting data as defined in the Work Package. En fremdriftsrapport basert på informasjon innsamlet ved kontrollpunkt og som inneholder rapporteringsdata som beskrevet i Arbeidspakken. Rapporten går fra Teamleder til Prosjektleder.
closure notification avslutningsanmodning Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host locations that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilized. It should indicate a closure date for costs to be charged to the project. En meddelelse fra Prosjektstyret for å informere alle interessenter at prosjektets ressurser er fristilt. Den bør også inneholde en dato for når kostnader ikke lenger kan allokeres til prosjektet.
closure recommendation avslutningsanbefaling A recommendation prepared by the Project Manager for the Project Board to send as a project closure notification when the board is satisfied that the project can be closed. En anbefaling fra Prosjektleder til Prosjektstyret om at Prosjektstyret kan utstede en avslutningsanmodning når styret mener at prosjektet kan avsluttes.
Communication Management Strategy Kommunikasjonsstrategi A description of the means and frequency of communication between the project and the project’s stakeholders. En beskrivelse av måte og frekvens i kommunikasjon mellom prosjektet og prosjektets interessenter.
concession innrømmelse (godkjent avvik) An off-specification that is accepted by the Project Board without corrective action. Et avvik fra spesifikasjon som aksepteres av Prosjektstyret uten korrektive tiltak.
configuration item konfigurasjonsenhet An entity that is subject to configuration management. The entity may be a component of a product, a product, or a set of products in a release. En enhet som er underlagt konfigurasjonsstyring. Enheten kan være en komponent av et produkt, et produkt, eller et sett av produkter i samme release.
Configuration Item Record Konfigurasjonsprotokoll A record that describes the status, version and variant of a configuration item, and any details of important relationships between them. En protokoll som beskriver status, versjon og variant av konfigurasjonsenheten, og eventuelle detaljer om grensesnitt og sammenhenger mellom enheter.
configuration management konfigurasjonsstyring Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance, and controlled change of configuration throughout the life of a product. Tekniske og administrative aktiviteter knyttet til etablering, vedlikehold og endring av konfigurasjon over produktets livssyklus.
Configuration Management Strategy Konfigurasjonsstrategi A description of how and by whom the project’s products will be controlled and protected. En beskrivelse av hvordan og av hvem prosjektets produkter skal kontrolleres og beskyttes.
configuration management system konfigurasjonsstyringssystem The set of processes, tools and databases that are used to manage configuration data. Typically, a project will use the configuration management system of either the customer or supplier organization. Sett av prosesser, verktøy og databaser som anvendes til å styre konfigurasjonsdata. Vanligvis anvendes konfigurasjonsstyringssystemet til enten kunde eller leverandør.
constraints begrensninger The restrictions or limitations that the project is bound by. Restriksjoner eller avgrensninger som prosjektet må forholde seg til.
contingency reserve Something held in reserve typically to handle time and cost variances, or risks. PRINCE2 does not advocate the use of contingency as: Estimating variances are managed by setting tolerances Risks are managed through appropriate risk responses (including the fallback response which is contingent on the risk occurring). En reserve (tid, kostnad) for å dekke opp for tids- og kostnadsoverskridelser forårsaket av usikkerhet. PRINCE2 håndterer variasjoner knyttet til estimatusikkerhet gjennom toleranser. Usikkerhet håndteres ved å gjennomføre tiltak, som inkluderer fall back tiltak avhengig av usikkerheten som oppstår.
corporate or programme standards virksomhets- eller programstandarder These are over-arching standards that the project must adhere to. They will influence the four project strategies (Communication Management Strategy, Configuration Management Strategy, Quality Management Strategy and Risk Management Strategy) and the project controls. Overordnede standarder som prosjekter må følge. De påvirker de fire prosjektstrategier (Kommunikasjonsstrategi, Konfigurasjonsstrategi, Kvalitetsstrategi og Usikkerhetsstrategi) samt hvordan prosjektet styres.
corrective action korrektive tiltak A set of actions to resolve a threat to a plan’s tolerances or a defect in a product. Ett sett av aksjoner for å håndtere trusler mot planens toleranser eller mot defekter i et produkt.
cost tolerance kostnadstoleranse The permissible deviation in a plan’s cost that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Cost tolerance is documented in the respective plan. See ‘tolerance’. Det tillatte avvik i planens kostnader før avvik må eskaleres til neste ledelsesnivå. Kostnadstoleranse er definert i de respektive planer. Se ”toleranse”.
customer kunde The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. Personen eller gruppen som iverksatte arbeidet og som får nyte godt av gevinstene som genereres fra sluttresultatet.
customer’s quality expectations kundens kvalitetsforventninger A statement about the quality expected from the project product, captured in the Project Product Description. En beskrivelse av forventet kvalitet i prosjektproduktet. Beskrivelsen finnes i Prosjektproduktbeskrivelsen.
Daily Log Daglig Logg Used to record problems/concerns that can be handled by the Project Manger informally. Anvendes til å fange opp problemer/bekymringer som kan håndteres uformelt av Prosjektleder.
deliverable leveranse See ‘output’. Se ”ouput”
dependencies (plan) avhengigheter (plan) The relationship between products or activities. For example, Product C cannot start to be developed until Products A and B have been completed. Dependencies can be internal or external. Internal dependencies are those under the control of the Project Manager. External dependencies are those outside the control of the Project Manager – for example, the delivery of a product required by this project from another project. Knytning mellom produkter eller aktiviteter. For eksempel, utviklingen av Produkt C kan ikke starte før Produkt A og B er ferdige. Avhengigheter kan være interne eller eksterne. Interne avhengigheter er de som kontrolleres av Prosjektleder. Eksterne avhengigheter er utenfor Prosjektleders kontroll – for eksempel leveranser av produkter fra andre prosjekter som skal anvendes i dette prosjektet.
dis-benefit negative effekter Outcomes perceived as negative by one or more stakeholders. They are actual consequences of an activity whereas, by definition, a risk has some uncertainty about whether it will materialize. Resultat oppfattes som negativt av en eller flere interessenter. De er konsekvenser av usikkerhet som påvirker aktiviteter, og om disse vil materialisere seg.
DSDM Atern DSDM Atern An agile project delivery framework developed and owned by the DSDM consortium. Atern uses a time-boxed and iterative approach to product development and is compatible with PRINCE2. Et smidig prosjektrammeverk utviklet og eiet av DSDM gruppen. Atern bruker time-boxing og en iterativ tilnærming til produktutvikling og er kompatibel med PRINCE2.
embedding (PRINCE2) implementere (PRINCE2) What an organization needs to do to adopt PRINCE2 as its corporate project management method. It is different to ‘tailoring’ which defines what a project needs to do to apply the method to a specific project environment. Hva en organisasjon må gjøre for å anvende PRINCE2 som organisasjonens prosjektledelsesmetode. Det skiller seg fra ”tilpasning” som beskriver hva prosjektet må gjøre i hvert spesifikke tilfelle.
End Project Report Sluttrapport A report given by the Project Manager to the Project Board, that confirms the handover of all products and provides an updated Business Case and an assessment of how well the project has done against the original Project Initiation Documentation. En rapport fra Prosjektleder til Prosjektstyre som bekrefter overlevering av all produkter med tilhørende oppdatert Business Case og en vurdering av prosjektets sluttresultat i forhold til det originale Initieringsdokumentet.
End Stage Assessment Faseavslutningsvurdering The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan. According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The authority to proceed should be documented as a formal record. Prosjektstyret og Prosjektleder vurderer på bakgrunn av Faserapporten om neste Faseplan skal godkjennes. Vurderingen kan være formell eller uformell, basert på prosjektets størrelse og kompleksitet. Beslutning om videreføring må dokumenteres i en formell protokoll.
End Stage Report Faseavslutningsrapport A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. En rapport fra Prosjektleder til Prosjektstyret ved avslutning av hver ledelsesfase. Inneholder informasjon om prosjektets ytelse underveis i fasen og status ved avsluttet fase.
enhance (risk response) forsterke (usikkerhetstiltak) A risk response to an opportunity where proactive actions are taken to: Enhance the probability of the event occurring Enhance the impact of the event should it occur. Et usikkerhetstiltak knyttet til en mulighet for å: Forsterke sannsynligheten for at usikkerheten materialiseres Forsterke konsekvensene dersom usikkerheten materialiseres.
event-driven control hendelsesdrevet styring This is a control that takes place when a specific event occurs. This could be, for example, the end of a stage, the completion of the Project Initiation Documentation, or the creation of an Exception Report. It could also include organizational events that may affect the project, such as the end of the financial year. Dette er en form for styring som iverksettes når en spesifikk hendelse inntreffer. Dette er, for eksempel, ved slutten av en fase, ved ferdigstillelse av Initieringsdokumentasjon eller ved etablering av en Unntaksrapport. Kan også inkludere organisasjonsmessige hendelser som avslutningen av et regnskapsår.
exception unntak A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management). En situasjon basert på prognoser om at avvik vil bli større enn de avtalte toleranser (mellom Prosjektleder og Prosjektstyret eller mellom Prosjektstyret og virksomhetsledelsen eller programledelsen).
exception assessment unntaksvurdering This is a review by the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. Vurdering av Prosjektstyret om å godkjenne eller forkaste en Unntaksplan
Exception Plan Unntaksplan This is a plan that often follows an Exception Report. For a Stage Plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at a project level, the Project Plan would be replaced. Dette er en plan som ofte følger en Unntaksrapport. For et Faseplan unntak vil planen dekke perioden fra dagens dato til faseavslutning. Dersom unntaket er på prosjektnivå så vil Prosjektplanen bli byttet ut.
Exception Report Unntaksrapport A description of the exception situation, its impact, options, recommendation and impact of the recommendation. This report is prepared by the Project Manager for the Project Board. En beskrivelse av unntakssituasjonen, dens påvirkning, valg, anbefalinger og konsekvenser av anbefalinger. Rapporten er utarbeidet av Prosjektleder for Prosjektstyret.
Executive Prosjekteier The single individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project maintains its business focus, that it has clear authority and that the work, including risks, is actively managed. The Executive is the chair of the Project Board, representing the customer and is responsible for the Business Case. Person med ansvar for at prosjektet når sine mål og leverer de forventede gevinster. Personen skal sikre at prosjektet opprettholder gevinstfokus, at ansvar og myndighet er klarlagt, og at prosjektet styres etter ”beste praksis”. Prosjekteier er leder av Prosjektstyret, representerer kunden og er ansvarlig for Business Case.
exploit (risk response) utnytte (usikkerhetstiltak) A risk response to an opportunity by seizing the opportunity to ensure that it will happen and that the impact will be realized. Et tiltak knyttet til en mulighet ved å aktivt forsterke muligheten for å forsikre seg om at den vil inntreffe og at konsekvensene vil forbedre prosjektet.
fallback (risk response) reserveplan (usikkerhetstiltak) A risk response to a threat by putting in place a fallback plan for the actions that will be taken to reduce the impact of the threat should the risk occur. Et tiltak knyttet til en risiko som innebærer å ha en reserveplan med tiltak som iverksettes dersom risikoen inntreffer, og som vil medføre at konsekvensene av risikoen vil bli redusert.
follow-on action recommendations anbefaling om oppfølgingsaksjoner Recommended actions related to unfinished work, ongoing issues and risks, and any other activities needed to take a product to the next phase of its life. These are summarized and included in the End Stage Report (for phased handover) and End Project Report. Anbefalte aksjoner relatert til uferdig arbeid, nåværende emner og usikkerheter, og andre aktiviteter som trengs for å løfte produktet til neste fase i livssyklusen. Disse er oppsummert og inkludert i Faseavslutningsrapporten og Sluttrapporten.
governance (corporate) eierstyring (virksomhet) The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organization ensure that effective management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of the organization. Det kontinuerlige arbeidet for å opprettholde et godt system for internkontroll som ledelsen bruker for å sikre at effektive ledelsessystemer, inkludert finansielle systemer for overvåkning og styring, er på plass for å sikre ivaretakelse av eiendeler, inntjening og virksomhetens omdømme.
governance (project) eierstyring (prosjekt) Those areas of corporate governance that are specifically related to project activities. Effective governance of project management ensures that an organization’s project portfolio is aligned to the organization’s objectives, is delivered efficiently and is sustainable. De deler av eierstyring på virksomhetsnivå som er relatert til prosjektaktiviteter. Effektiv eierstyring på prosjektnivå sikrer at prosjektporteføljen er knyttet til de strategiske mål og at prosjektene ledes i henhold til ”beste praksis”.
handover overlevering The transfer of ownership of a set of products to the respective user(s). The set of products is known as a release. There may be more than one handover in the life of a project (phased delivery). The final handover takes place in the Closing a Project processes. Overføring av eierskap til et sett av produkter til de respektive brukere. En betegnelse på en slik samling produkter kan være en release. Det kan være flere overleveringer i et prosjekt. Den siste overlevering finner sted I prosessen Avslutte prosjektet.
Highlight Report Høydepunktsrapport A time-driven report from the Project Manager to the Project Board on stage progress. En tidsdreven rapport fra Prosjektleder til Prosjektstyret knyttet til fremdrift underveis i en fase.
impact (of risk) konsekvens (av usikkerhet) The result of a particular threat or opportunity actually occurring, or the anticipation of such a result. Effekten av en risiko eller mulighet som inntreffer, eller vurderingen av at de kan inntreffe.
inherent risk intern/iboende usikkerhet The exposure arising from a specific risk before any action has been taken to manage it. Potensielle konsekvenser av en spesifikk usikkerhet før tiltak er på plass for å styre usikkerheten.
initiation stage initieringsfasen The period from when the Project Board authorizes initiation to when they authorize the project (or decide not to go ahead with the project). The detailed planning and establishment of the project management infrastructure is covered by the Initiating a Project process Perioden fra Prosjektstyret godkjenner initiering til de godkjenner prosjektet (eller beslutter å ikke gå videre med prosjektet). Planlegging og etablering av prosjektledelsesinfrastruktur er dekket av prosessen Initiere et prosjekt.
issue emne Anything happening during the project which, unless resolved, will result in a change to a baselined product, plan or objective (time, cost, quality, scope, risk and benefits). Alt som kan skje i prosjektet som, uten at det løses, vil resultere i en endring av et produkt, plan eller mål (tid, kostnad, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinster) som er baselined.
Issue Register Emneregister Used to capture and maintain information on all of the issues that are being managed formally. The Issue Register should be monitored by the Project Manager on a regular basis. Anvendes til å fange opp og vedlikeholde informasjon om alle emner som skal styres formelt. Emneregistret overvåkes av Prosjektleder med jevne mellomrom gjennom hele prosjektet.
Issue Report Emnerapport A report containing the description, impact assessment and recommendations for a request for change, off-specification or a problem/concern. It is only created for those issues that need to be handled formally. En rapport som inneholder beskrivelse av, vurdering av konsekvenser og anbefalinger om endringsanmodning, avvik fra spesifikasjon eller et problem/utfordring. Utarbeides kun for de emner som skal håndteres formelt.
Lessons Log Erfaringslogg An informal repository for lessons that apply to this project or future projects. En uformell samling av erfaringer som gjelder for dette eller fremtidige prosjekter.
Lessons Report Erfaringsrapport A report that documents any lessons that can be usefully applied to other projects. The purpose of the report is to provoke action so that the positive lessons become embedded in the organization(s) way of working and that the organization(s) is able to avoid the negative lessons on future projects. En rapport som inneholder erfaringer som er nyttige for dette prosjektet. Positive erfaringer skal anvendes til å forbedre dette og fremtidige prosjektet og negative erfaringer skal søkes unngått i dette så vell som i fremtidige prosjekter.
logs logger Informal repositories managed by the Project Manager that do not require any agreement by the Project Board on their format and composition. PRINCE2 has two logs: the Daily Log and the Lessons Log. Uformell samling av informasjon som håndteres av Prosjektleder og som ikke behøver godkjennelse av Prosjektstyret når det gjelder format og innhold. PRINCE2 har to logger: Daglig Logg og Erfaringslogg.
management product ledelsesprodukt Those products that will be required as part of managing the project, and establishing and maintaining quality (for example, Highlight Reports, End Stage Reports etc.). The management products stay constant, whatever the type of project, and can be used as described, or with any relevant modifications, for all projects. There are three types of management product: baselines, records and reports. Produkter som er nødvendige for å lede et prosjekt samt å styre kvalitet (eksempelvis Høydepunktsrapport, Faseavslutningsrapport etc.). Ledelsesprodukter er de samme for alle prosjekter og brukes som beskrevet eller tilpasses det enkelte prosjekt. Det finnes tre typer ledelsesprodukter; baselines (de som fryses og oppdateres), registre og rapporter.
management stage ledelsesfase A management stage is the section of the project that the Project Manager is managing on behalf of the Project Board at any one time, at the end of which the Project Board wishes to review progress to date, the state of the Project Plan, Business Case and risks, and the next Stage Plan in order to decide whether to continue with the project. En ledelsesfase er den del av prosjektet som Prosjektleder leder på vegne av Prosjektstyret. Prosjektstyret skal, ved fasens avslutning, vurdere fremdrift, status på Prosjektplan, Business Case og usikkerheter samt neste Faseplan for å beslutte hvorvidt prosjektet skal videreføres til neste ledelsesfase.
milestone milepæl A significant event in the plan’s schedule such as completion of key Work Packages, a technical stage, or a management stage. Et bestemt punkt i tidsplanen som eksempelvis avslutning av en Arbeidspakke, en teknisk fase eller en ledelsesfase.
off-specification avvik-fra-spesifikasjon Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided and that the Project Manager is unable to resolve within agreed tolerances. This might be a missing product or a product not meeting its specifications. It is one type of issue. Noe som skulle leveres av prosjektet, men som ikke vil bli levert (eller prognoser viser ikke vil bli levert), og Prosjektleder kan ikke løse problemet innenfor avtalte toleranser. Dette kan være et manglende produkt eller at produktet ikke møter spesifikasjoner. Dette er en type av emner.
operational and maintenance acceptance operasjonell- og vedlikeholdsgodkjennelse A specific type of acceptance by the person or group who will support the product once it is handed over into the operational environment. En bestemt type godkjennelse gitt av personen eller gruppen som skal vedlikeholde produktet når det er overlevert driftsmiljøet.
outcome resultat The result of change, normally affecting realworld behaviour and/or circumstances. Outcomes are desired when a change is conceived. They are achieved as a result of the activities undertaken to effect the change. Resultat av endring, som påvirker adferd eller omstendigheter. Resultatet er ønsket når endringen er identifisert. Resultatet oppnås som følge av de aktiviteter som utføres for å realisere endringen.
output leveranse A specialist product that is handed over to a user(s). Note that management products are not outputs but created solely for the purpose of managing the project. Et spesialistprodukt, en leveranse, som overleveres til brukere. Ledelsesprodukter er ikke leveranser da de er etablert ene og alene for å understøtte ledelsen av prosjektet.
performance targets ytelsesmål A plan’s goals for time, cost, quality, scope, benefits and risk. Planens mål knyttet til tid, kostnader, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinster.
plan plan A detailed proposal for doing or achieving something detailing the what, when, how and by whom. In PRINCE2 there are only the following types of plan: Project Plan, Stage Plan, Team Plan, Exception Plan and Benefits Review Plan. Et detaljert oppsett for å utføre eller oppnå noe, og beskriver hva, når, hvordan og av hvem. PRINCE2 har følgende planer: Prosjektplan, Faseplan, Teamplan, Unntaksplan and Gevinstevalueringsplan.
planned closure planlagt avslutning The PRINCE2 activity to close a project. PRINCE2 aktivitet for å avslutte prosjektet.
planning horizon planleggingshorisont The period of time for which it is possible to accurately plan. Tidsperioden som det er mulig å lage en ”nøyaktig” plan for.
portfolio portefølje All the programmes and stand-alone projects being undertaken by an organization, a group of organizations, or an organizational unit. Alle programmer og prosjekter som utføres av en organisasjon, flere organisasjoner eller en del av en organisasjon.
premature closure avslutning før plan The PRINCE2 activity to close a project before its planned closure. The Project Manager must ensure that work in progress is not simply abandoned, but that the project salvages any value created to date, and checks that any gaps left by the cancellation of the project are raised to corporate or programme management. PRINCE2 aktivitet for å avslutte et prosjekt før planlagt avslutning – eksempelvis på bakgrunn av at de planlagte gevinster av ulike årsaker ikke lenger er gyldige. Prosjektleder må sikre at prosjektet ikke bare forlates, men at verdier skapt til nå ivaretas, og at alle forhold knyttet til avslutningen presenteres for virksomhetens ledelse eller programledelsen.
prerequisites (plan) sentrale forutsetninger (plan) Any fundamental aspects that must be in place, and remain in place, for the plan to succeed. Alle fundamentale forhold som må være på plass for at planen skal lykkes.
PRINCE2 PRINCE2 A method that supports some selected aspects of project management. The acronym stands for Projects in a Controlled Environment. En metode som støtter utvalgte områder innenfor prosjektledelse. Forkortelsen står for Projects in a Controlled Environment.
PRINCE2 principle PRINCE2 prinsipper The guiding obligations for good project management practice that are the basis of a project being managed using PRINCE2. Overordnede rettesnorer for ”god praksis” i prosjektledelse og er et grunnlag for prosjekter som ledes i henhold til PRINCE2.
PRINCE2 project PRINCE2 prosjekt A project that applies the PRINCE2 principles. Et prosjekt som anvender PRINCE2 prinsippene.
probability sannsynlighet This is the evaluated likelihood of a particular threat or opportunity actually happening, including a consideration of the frequency with which this may arise. Dette er forventet sannsynlighet for at en potensiell risiko eller mulighet virkelig skal oppstå.
problem/concern problem/bekymring A type of issue (other than a request for change or off-specification) that the Project Manager needs to resolve or escalate. En type emne (som en endringsanmodning eller avvik-fra-spesifikasjon) som Prosjektleder må løse eller eskalere.
procedure prosedyre A specified series of actions for a particular aspect of project management established specifically for the project, for example a risk management procedure. En definert serie av aksjoner knyttet til et spesifikt område innenfor prosjektledelse, for eksempel en usikkerhetsstyringsprosedyre.
process prosess A structured set of activities designed to accomplish a specific objective. A process takes one or more defined inputs and turns them into defined outputs. En strukturert serie av aktiviteter som er satt sammen for å oppnå et definert mål. En prosess omskaper en eller flere input til ønskede output.
producer produsent The person or group responsible for developing a product. En person eller gruppe ansvarlig for utvikling av et produkt.
product produkt An input or output, whether tangible or intangible, that can be described in advance, created and tested. PRINCE2 has two types of products – management products and specialist products. En input eller output, konkret eller ikke konkret, som kan beskrives på forhånd, som kan utvikles og testes. PRINCE2 har to typer produkter – ledelsesprodukter og spesialistprodukter.
product breakdown structure produktnedbrytningsstruktur A hierarchy of all the products to be produced during a plan. Et hierarki av alle produkter som skal produseres og som er definert i en plan.
product checklist produktsjekkliste A list of the major products of a plan, plus key dates in their delivery. En liste over de viktigste produkter i en plan, samt de viktigste milepæler i leveranse av produktene.
Product Description Produktbeskrivelse A description of a product’s purpose, composition, derivation and quality criteria. It is produced at planning time, as soon as possible after the need for the product is identified. En beskrivelse av hensikten med produktet, sammensetning, hva det er basert på og kvalitetskriterier. Den er etablert under planlegging, så snart som mulig etter at behovet for produktet er identifisert.
product flow diagram flytdiagram A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a product breakdown structure. Et diagram som viser sekvensen av produkter og avhengigheter mellom produktene som er inkludert i en produktnedbrytningsstruktur.
product status account produktstatus A report on the status of products. The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed. Er rapport vedrørende status av produktene. De nødvendige produktene kan spesifiseres ved hjelp av en ID eller spesifiseres ut fra hvilken del av prosjektet de er knyttet til.
product-based planning produktbasert planlegging A technique leading to a comprehensive plan based on the creation and delivery of required outputs. The technique considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products. En teknikk som fører til en plan basert på utvikling og leveranse av nødvendige output. Teknikken inkluderer allerede eksisterende produkter som er del av planen, kvalitetskrav og avhengigheter mellom produkter.
programme program A temporary flexible organization structure created to coordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to the organization’s strategic objectives. A programme is likely to have a life that spans several years. En midlertidig, fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, overvåke og lede ett sett av relaterte prosjekter og aktiviteter for å levere resultater og gevinster som understøtter organisasjonens strategiske mål. Et program har ofte en varighet på flere år.
project prosjekt A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business products according to an agreed Business Case. En midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere den avtalte Business Case.
project approach prosjekttilnærming A description of the way in which the work of the project is to be approached. For example: are we building a product from scratch or buying in a product that already exists? En beskrivelse av hvordan prosjektet skal utføres. Eksempelvis; skal prosjektet utvikles eller skal vi kjøpe ”hyllevare”?
Project Assurance Prosjektsikring The Project Board’s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. The Project Board members each have a specific area of focus for Project Assurance, namely business assurance for the Executive, user assurance for the Senior User(s), and supplier assurance for the Senior Supplier(s). Prosjektstyrets ansvar for å sikre at prosjektet utføres i henhold til beste praksis. Medlemmer av Prosjektstyret har et definert ansvar for Prosjektsikring. Prosjekteier har ansvar for å sikre gevinstfokus, Seniorbruker(ne) har ansvar for sikring av brukerkrav og Seniorleverandør(ene) har ansvar for sikring av kvalitet på leveranser.
project authorization notification prosjektgodkjennelse Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host locations that the project has been authorized and to request any necessary logistical support (e.g. communication facilities, equipment and any project support) sufficient for the duration of the project. Melding fra Prosjektstyret til alle interessenter og involverte organisasjoner om at prosjektet er godkjent og for å be om nødvendig støtte (kommunikasjonsfasiliteter, utstyr og andre former for prosjektstøtte) for å planlegge og gjennomføre prosjektet.
Project Brief Prosjektforslag Statement that describes the purpose, cost, time and performance requirements, and constraints for a project. It is created preproject during the Starting up a Project process and is used during the Initiating a Project process to create the Project Initiation Documentation and its components. It is superseded by the Project Initiation Documentation and not maintained. Et sammendrag av hensikt, kostnader, tid, kvalitetskrav og begrensninger. Det er etablert i Oppstart av prosjektet og anvendes som et underlag for etablering av Initieringsdokumentasjonen i Initiere et prosjekt. Prosjektforslaget vedlikeholdes ikke.
Project Initiation Documentation Initieringsdokumentasjon A logical set of documents which brings together the key information needed to start the project on a sound basis and to convey that information to all concerned with the project. Et logisk knippe av dokumenter som sammen beskriver det nødvendige underlag for å starte prosjektet og som kan formidles til alle prosjektets interessenter.
project initiation notification initieringsgodkjennelse Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host locations that the project is being initiated and to request any necessary logistical support (e.g. communication facilities, equipment and any project support) sufficient for the initiation stage. Melding fra Prosjektstyret til alle interessenter og involverte organisasjoner om at oppstart av initieringsfasen er godkjent og for å be om nødvendig støtte (kommunikasjonsfasiliteter, utstyr og andre former for prosjektstøtte) for initieringsfasen.
project lifecycle prosjektets livssyklus The period from the start-up of a project to the acceptance of the project product. Tiden fra oppstart av prosjektet til godkjenning av prosjektproduktet.
project management prosjektledelse The planning, delegating, monitoring and control of all aspects of the project, and the motivation of those involved, to achieve the project objectives within the expected performance targets for time, cost, quality, scope, benefits and risks. Planlegging, delegering, overvåkning og styring av alle aspekter av prosjektet, og å motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet.
project management team prosjektledelsesteam Covers the entire management structure of the Project Board, and Project Manager, plus any Team Manager, Project Assurance and Project Support roles. Dekker hele ledelsesstrukturen i et prosjekt; Prosjektstyret, Prosjektleder, Teamledere, Prosjektsikring og Prosjektstøtte.
project management team structure prosjektledelsesstruktur An organization chart showing the people assigned to the project management team roles to be used, and their delegation and reporting relationship. Et organisasjonskart som viser personer knyttet til roller i prosjektledelsesteamet og deres rapporteringslinjer.
Project Manager Prosjektleder The person given the authority and responsibility to manage the project on a day-to-day basis to deliver the required products within the constraints agreed with the Project Board. Personen som har myndighet og ansvar for å lede prosjektet og levere de nødvendige produkter innenfor rammer og begrensninger definert av Prosjektstyret.
project mandate prosjektmandat An external product generated by the authority commissioning the project that forms the trigger for Starting up a Project. Et eksternt produkt etablert av organisasjonen som eier prosjektet og som utløser Oppstart av prosjektet.
project office prosjektkontor A temporary office set up to support the delivery of a specific change initiative being delivered as a project. If used, the Project Office undertakes the responsibility of the Project Support role. Et midlertidig kontor etablert for å støtte leveransen av en definert endring organisert som et prosjekt. Prosjektkontoret innehar ansvaret som definert for Prosjektstøtterollen.
Project Plan Prosjektplan A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Documentation. This is revised as information on actual progress appears. It is a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations. En overordnet plan som viser hovedproduktene i prosjektet, når leveranser finner sted og til hvilken kostnad. Den første Prosjektplanen er utviklet som del av Initieringsdokumentasjonen. Den er revidert basert på informasjon om virkelig fremdrift. Den er et viktig styringsdokument for Prosjektstyret og den gir Prosjektyret mulighet til å måle virkelig fremdrift mot planlagt fremdrift.
project product prosjektprodukt What the project must deliver in order to gain acceptance. Det prosjektet må levere for å bli godkjent.
Project Product Description Prosjektproduktbeskrivelse A special type of Product Description used to gain agreement from the user on the project’s scope and requirements, to define the customer’s quality expectation, and to define the acceptance criteria for the project. En spesiell type Produktbeskrivelse som anvendes til å oppnå godkjennelse fra brukere på omfang og krav, for å definere kundens kvalitetsforventninger og for å definere akseptansekriterier for prosjektet.
project start-up notification oppstartsgodkjennelse Advice to the host locations that the project is about to start and requesting any required Project Support services. Melding til involverte organisasjoner at prosjektet er i ferd med å starte opp og anmodning om nødvendig støtte.
Project Support Prosjektstøtte An administrative role in the project management team. Project Support can be in the form of advice and help with project management tools, guidance, administrative services, such as filing, and the collection of actual data. En administrativ rolle i prosjektledelsesteamet. Prosjektstøtte kan bidra med støtte innenfor bruk av prosjektstyringssystemer, rapportering, fremdriftsoppfølging, arkivering, innsamling av data etc.
proximity (of risk) nærhet (usikkerhet) The time factor of risk – the likelihood of the occurrence of a risk and the severity of its impact will vary depending on when it occurs. The time factor of risk. The severity of a risk impact can vary depending on when the risk occurs. Tidsfaktoren knyttet til usikkerhet – Når er det sannsynlig at usikkerheten vil materialisere seg? Dette er viktig knyttet til når tiltak bør iverksettes. Konsekvenser kan variere avhengig av når usikkerheten slår til.
quality kvalitet The totality of features and inherent or assigned characteristics of a product, person, process, service and/or system that bear on its ability to show that it meets expectations or satisfies stated needs, requirements or specification. Det totale bildet av funksjonalitet og egenskaper knyttet til et produkt, en person, en prosess, en tjeneste og/eller system ,og som kan testes for å vise at den/det møter forventninger og definerte krav og spesifikasjoner.
quality assurance kvalitetssikring Independent check that products will be fit for purpose or meet requirements. Uavhengig sjekk på at produktene er riktige for sitt bruk eller at de møter definerte krav.
quality control kvalitetskontroll The process of monitoring specific project results to determine if they comply with relevant standards and identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance. Prosessen knyttet til vurdering av spesifikke prosjektresultater for å vurdere om de møter relevante standarder og identifisere hvordan man kan eliminere eventuelle årsaker til mangelfull ytelse.
quality criteria kvalitetskriterier A description of the quality specification that the product must meet, and the quality measurements that will be applied by those inspecting the finished product. En beskrivelse av kvalitetsspesifikasjonen som et produkt må møte, og hvordan kvalitet skal måles ved inspeksjon av det ferdige produktet.
quality inspection kvalitetsinspeksjon A systematic, structured assessment of a product carried out by two or more carefully selected people (the review team), in a planned, documented and organized fashion. En systematisk vurdering av et produkt utført av to eller flere håndplukkede personer (revisjonsteamet), på en planlagt, dokumentert og organisert måte.
quality management kvalitetsledelse The coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality. Koordinerte aktiviteter for å lede og styre en organisasjon med henblikk på kvalitet.
Quality Management Strategy Kvalitetsstrategi Defines the quality techniques and standards to be applied, and the various responsibilities for achieving the required quality levels, during the project. Definerer kvalitetsteknikker og standarder som skal anvendes samt ansvar for å oppnå den definerte kvalitet i prosjektet.
quality management system kvalitetssystem The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for a site or organization. In the project context, ‘sites’ and ‘organizations’ should be interpreted as the permanent or semi-permanent organization(s) sponsoring the project work, i.e. they are ‘external’ to the project’s temporary organization. A programme, for instance, can be regarded as a semipermanent organization that sponsors projects – and may have a documented quality management system. Det komplette sett av kvalitetsstandarder, prosedyrer og ansvar for kvalitet i en organisasjon. I prosjektverden så er organisasjonen som eier prosjektet, permanente eller temporære, ”eksterne” i forhold til prosjektets midlertidige organisasjon. Et program er et eksempel på en midlertidig organisasjon som eier prosjektet – og som kan ha et eget dokumentert kvalitetssystem.
quality records kvalitetsprotokoll Evidence kept to demonstrate that the required quality assurance and quality control activities have been carried out. Oversikt som viser at de nødvendige kvalitetssikrings- og kvalitetskontrollaktiviteter er gjennomført.
Quality Register Kvalitetsregister Contains summary details of all planned and completed quality activities. The Quality Register is used by the Project Manager and Project Assurance as part of reviewing progress. Inneholder en oversikt over alle planlagte og gjennomførte kvalitetsaktiviteter. Kvalitetsregisteret brukes av Prosjektleder og Prosjektsikring som del av fremdriftsoppfølging.
quality review kvalitetsrevisjon See ‘quality inspection’. Se ”kvalitetsinspeksjon”
quality review technique kvalitetsrevisjonsteknikk A quality inspection technique with defined roles and a specific structure. It is designed to assess whether a product which takes the form of a document (or similar, e.g. a presentation) is complete, adheres to standards and meets the quality criteria agreed for it in the relevant Product Description. The participants are drawn from those with the necessary competence to evaluate its fitness-for-purpose. En kvalitetsinspeksjonsteknikk med definerte roller og en spesifikk struktur. Formålet er å vurdere produkter i form av dokumenter. Er de ferdige, eller møter de krav definert i standarder, eller møter de definerte kvalitetskrav som beskrevet i Produktbeskrivelsen? Deltakere må ha kompetanse til å evaluere kvaliteten på dokumentene.
quality tolerance kvalitetstoleranse Quality tolerances for a product should be identified for each quality criteria by defining an acceptable range of values. Quality tolerance is documented in the Project Product Description (for the project-level quality tolerance) and in the Product Description for each product to be delivered. Kvalitetstoleranse for et produkt skal defineres for hvert kvalitetskriterium ved å definere en akseptabel variasjonsbredde for verdier/krav. Kvalitetstoleranse er dokumentert i Prosjektproduktbeskrivelsen (for kvalitet på prosjektnivå) og i Produktbeskrivelsen knyttet til hvert produkt.
records protokoller Dynamic management products that maintain information regarding project progress. Levende ledelsesprodukter som inneholder oppdatert informasjon om prosjektets fremdrift.
reduce (risk response) redusere (usikkerhetstiltak) A response to a risk where proactive actions are taken to: Reduce the probability of the event occurring, by performing some form of control And/or Reduce the impact of the event should it occur. En respons til en usikkerhet hvor tiltak iverksettes for å: Redusere sannsynlighet av at usikkerhet inntreffer og/eller redusere konsekvenser dersom usikkerheten skulle inntreffe.
registers registere Formal repositories managed by the Project Manager that require agreement by the Project Board on their format, composition and use. PRINCE2 has three registers: Issue Register, Risk Register and Quality Register. Formell samling av informasjon som styres av Prosjektleder og som krever aksept fra Prosjektstyret knyttet til format, innhold og bruk. PRINCE2 har tre register; Emneregister, Usikkerhetsregister og Kvalitetsregister.
reject (risk response) forkaste (usikkerhetstiltak) A response to a risk (opportunity) where a conscious and deliberate decision is taken not to exploit or enhance the opportunity, having discerned that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The opportunity should continue to be monitored. En respons til en usikkerhet (mulighet) hvor man tar en beslutning om ikke å utnytte muligheten, på bakgrunn av at man tror at det vil mer økonomisk å ikke iverksette tiltak. Muligheten skal fremdeles overvåkes.
release release The set of products in a handover. The contents of a release are managed tested and deployed as a single entity. See ‘handover’. Et sett av produkter i en overlevering. Innhold i en release er styrt og testet som en enhet. Se ”overlevering”.
reports rapporter Management products providing a snapshot of the status of certain aspects of the project. Ledelsesprodukter som viser et øyeblikksbilde av status ved ulike aspekter av prosjektet.
request for change endringsanmodning A proposal for a change to a baseline. It is a type of issue. Et forslag om endring av en baseline. Det er en form for emne.
residual risk restusikkerhet The risk remaining after the risk response has been applied. Gjenværende usikkerhet etter at tiltak er gjennomført.
responsible authority ansvarlig myndighet The person or group commissioning the project (typically corporate or programme management) that has the authority to commit resources and funds on behalf of the commissioning organization. Personen eller gruppen som eier prosjektet (virksomhetsledelse eller programledelse) og som har myndighet til å tildele ressurser på vegne av organisasjonen som eier prosjektet.
reviewer kontrollør A person or group independent of the producer who assesses whether a product meets its requirements as defined in its Product Description. En person eller en gruppe uavhengig av produsenten som vurderer om prosjektet møter krav som definert i Produktbeskrivelsen.
risk usikkerhet An uncertain event or set of events that, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. A risk is measured by a combination of the probability of a perceived threat or opportunity occurring, and the magnitude of its impact on objectives. En mulig hendelse, eller ett sett av mulige hendelser, som dersom de inntreffer har en konsekvens for oppnåelse av prosjektets mål. En usikkerhet er kvantifisert som en kombinasjon av sannsynlighet for å inntreffe og konsekvens for prosjektets mål dersom den inntreffer.
risk actionee aksjonseier Some actions may not be within the remit of the risk owner to control explicitly; in that situation there should be a nominated owner of the action to address the risk. He or she will need to keep the risk owner apprised of the situation Enkelte tiltak kan være helt eller delvis utenfor usikkerhetseierens kontroll. Det kan da nomineres en annen eier til dette tiltaket. Aksjonseier skal holde usikkerhetseier informert om situasjonen.
risk appetite usikkerhetsappetitt An organization’s unique attitude towards risk-taking that in turn dictates the amount of risk that it considers is acceptable. Organisasjonens holdning knyttet til hvor mye usikkerhet som anses som akseptabel i et prosjekt.
risk estimation usikkerhetsestimering The estimation of probability and impact of an individual risk, taking into account predetermined standards, target risk levels, interdependencies and other relevant factors Estimering av sannsynlighet og konsekvens av hver usikkerhet, hvor standarder, usikkerhetsnivå, avhengigheter og andre relevante faktorer tas hensyn til.
risk evaluation usikkerhetsevaluering The process of understanding the net effect of the identified threats and opportunities on an activity when aggregated together. Forståelsen av den totale aggregerte konsekvens av risiko og muligheter knyttet til en aktivitet/et prosjekt.
risk management usikkerhetsstyring The systematic application of principles, approaches and processes to the tasks of identifying and assessing risks, and then planning and implementing risk responses. Systematisk anvendelse av prinsipper, metoder, prosesser og teknikker for å identifisere og estimere usikkerhet, for deretter å planlegge, iverksette og følge opp tiltak.
Risk Management Strategy Usikkerhetsstrategi Describes the goals of applying risk management, a description of the procedure that will be adopted, the roles and responsibilities, risk tolerances, the timing of risk management interventions, the tools and techniques that will be used, and the reporting requirements. Beskriver hensikten med usikkerhetsstyring, beskrivelse av prosedyrer, roller og ansvar, usikkerhetstoleranse, tidspunkter for usikkerhetsanalyser, verktøy og teknikker, og krav til rapportering.
risk owner usikkerhetseier A named individual who is responsible for the management, monitoring and control of all aspects of a particular risk assigned to them, including the implementation of the selected responses to address the threats or to maximize the opportunities. En person som er ansvarlig for styring og overvåkning av en definert usikkerhet, samt iverksetting av planlagte tiltak og oppfølging av at tiltakene har den planlagte effekt knyttet til risiko og/ eller muligheter.
risk profile usikkerhetsprofil Describes the types of risk that are faced by an organization and its exposure to those risks. Beskriver hvilke typer av usikkerhet som påvirker organisasjonen og i hvilken grad man er eksponert for usikkerheten.
Risk Register Usikkerhetsregister A record of identified risks relating to an initiative, including their status and history. Et levende register over identifiserte usikkerheter med tilhørende status og historie.
risk response usikkerhetstiltak Actions that may be taken to bring the situation to a level where the exposure to risk is acceptable to the organization. These responses fall into one of a number of risk response categories. Tiltak som påvirker usikkerheten (sannsynlighet og/ eller konsekvens) som gjør at usikkerhetseksponeringen blir akseptabel. Tiltakene kan plasseres i ulike tiltakskategorier.
risk response category tiltakskategori (usikkerhet) For threats, the individual risk response category can be avoid, reduce, transfer, accept or share. For opportunities, the individual risk response category can be exploit, enhance, reject or share. Tiltakskategorier for risiko: Unngå, redusere, overføre, akseptere eller dele. Tiltakskategorier for muligheter: Utnytte, styrke, forkaste eller dele.
risk tolerance usikkerhetstoleranse The threshold levels of risk exposure which, when exceeded, will trigger an Exception Report to bring the situation to the attention of the Project Board. Risk tolerances could include limits on the plan’s aggregated threats (e.g. aggregated risk costs to remain less than 10% of the plan’s budget), or limits on any individual threat (e.g. any threat to operational service). Risk tolerance is documented in the Risk Management Strategy. Dersom usikkerhetseksponeringen overstiger et definert nivå så må usikkerhetene eskaleres til Prosjektstyret gjennom en Unntaksrapport. Usikkerhetstoleranse kan være begrensninger knyttet til planens risiko; eksempelvis at aggregerte risikokostnader skal være mindre enn 10 % av budsjettet. Eller begrensninger for individuelle risikoer (sannsynlighet og konsekvens matrise). Usikkerhetstoleransen er dokumentert I Usikkerhetsstrategien.
risk tolerance line toleranselinje (usikkerhet) A line drawn on the summary risk profile. Risks that appear above this line cannot be accepted (lived with) without referring them to a higher authority. For a project, the Project Manager would refer these risks to the Project Board. En linje som trekkes på usikkerhetsoversikten (matrisen). Usikkerheter som havner over linjen kan ikke aksepteres og må eskaleres til et høyere nivå. Prosjektleder eskalerer disse til Prosjektstyret.
role description rollebeskrivelse Describes the set of responsibilities specific to a role. Beskriver ansvar knyttet til en rolle.
schedule tidsplan Graphical representation of a plan (for example in a Gantt chart), typically describing a sequence of tasks, together with resource allocations, which collectively deliver the plan. In PRINCE2, project activities should only be documented in the schedules associated with a Project Plan, Stage Plan or Team Plan. Actions that are allocated from day-to-day management may be documented in the relevant project log (i.e. Risk Register, Daily Log, Issue Register, Quality Register) if they do not require significant activity. Grafisk presentasjon av en plan (eksempelvis Gantt diagram), som beskriver sekvenser av aktiviteter, sammenhenger og ressursallokeringer nødvendig for å levere planen. I PRINCE2 har man tre tidsplaner; Prosjektplan, Faseplan og Teamplan. Oppgaver knyttet til daglig oppfølging kan dokumenteres i relevante logger/registre (Usikkerhetsregister, Daglig Logg, Emneregister, Kvalitetsregister) dersom ikke arbeidet er for omfattende.
scope omfang The scope of a plan is the sum total of its products and the extent of their requirements. It is described by the product breakdown structure for the plan and associated Product Descriptions. Arbeidsomfanget i en plan er summen av alle produkter og deres krav. Omfanget er beskrevet I produktnedbryningsstrukturen og tilhørende Produktbeskrivelser.
scope tolerance omfangstoleranse The permissible deviation in a plan’s scope that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Scope tolerance is documented in the respective plan in the form of a note or reference to the product breakdown structure for that plan. See ‘tolerance’. Det tillatte avvik i omfang som godtas før avviket må eskaleres til neste ledelsesnivå. Omfangstoleranse er dokumentert i de respektive planer i form av et notat eller en referanse til produktnedbrytningsstrukturen for planen. Se ”toleranse”.
Senior Responsible Owner (SRO) Senioreier The Senior Responsible Owner is a UK government term for the individual responsible for ensuring that a project or programme of change meets its objectives and delivers the projected benefits. They should be the owner of the overall business change that is being supported by the project. The SRO should ensure that the change maintains its business focus, has clear authority and that the context, including risks, is actively managed. This individual must be senior and must take personal responsibility for successful delivery of the project. They should be recognized as the owner throughout the organization. The SRO appoints the project’s Executive (or in some cases may elect to be the Executive). Senioreier er et begrep som anvendes i UK for den personen som er ansvarlig for at et prosjekt eller et program møter sine mål og leverer planlagte gevinster. De er eiere av den overordnede endring som prosjektet eller programmet bidrar til. Senioreier utnevner Prosjekteier.
Senior Supplier Seniorleverandør The Project Board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project’s deliverable(s). The Senior Supplier represents the supplier interests within the project and provides supplier resources. Den rollen i Prosjektstyret som bidrar til kunnskap og erfaring knyttet til de involverte disipliner som er involvert i produksjon av prosjektets produkter. Seniorleverandør representerer leverandørenes interesser i prosjektet og bidrar med ressurser.
Senior User Seniorbruker The Project Board role accountable for ensuring that user needs are specified correctly and that the solution meets those needs. Den rollen i Prosjektstyret som er ansvarlig for å sikre at brukernes behov er spesifisert og ivaretatt og at løsningen møter disse behov.
specialist product spesialistprodukt Specialist products are those products whose development is the subject of the plan. The specialist products are specific to an individual project (for example, an advertising campaign, a car park ticketing system, foundations for a building, a new business process etc.) Also known as a deliverable or output. Spesialistprodukter er de produkter som utvikles basert på planen. Disse er spesifikke for hvert enkelt prosjekt (eksempelvis en markedskampanje, et billettsystem, et kontorbygg, et IT system). Andre termer som benyttes er leveranser eller resultat.
sponsor sponsor The main driving force behind a programme or project. PRINCE2 does not define a role for the sponsor, but the sponsor is most likely to be the Executive on the Project Board, or the person who has appointed the Executive. Drivkraften bak et program eller et prosjekt. PRINCE2 definerer ikke en rolle for sponsor, men sponsoren er sannsynligvis Prosjekteier i Prosjektstyret eller personen som har nominert Prosjekteier.
stage fase See ‘management stage’ or ‘technical stage’ Se ”ledelsesfase” eller ”teknisk fase”.
Stage Plan Faseplan A detailed plan used as the basis for project management control throughout a stage. En detaljert plan som anvendes for styring og oppfølging i en fase.
stakeholder interessent Any individual, group or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by, an initiative (programme, project, activity, risk). Et individ, gruppe eller organisasjon som kan påvirke, blir påvirket av, eller oppfatter seg selv til å være påvirket av et program eller et prosjekt.
start-up oppstart The pre-project activities undertaken by the Executive and the Project Manager to produce the outline Business Case, Project Brief and initiation Stage Plan. En forprosjektsaktivitet som gjennomføres av Prosjekteier og Prosjektleder for å produsere en grov Business Case, Prosjektforslag og Faseplan for initieringsfasen.
strategy strategi An approach or line to take, designed to achieve a long-term aim. Strategies can exist at different levels – at the corporate, programme and project level. At the project level, PRINCE2 defines four strategies: Communication Management Strategy, Configuration Management Strategy, Quality Management Strategy and Risk Management Strategy. En tilnærming til hvordan man skal oppnå en riktig utvikling over lengre tid. Strategier kan være på ulike nivå – på virksomhetsnivå eller prosjektnivå. På prosjektnivå har PRINCE2 fire strategier; Kommunikasjonsstrategi, Konfigurasjonsstrategi, Kvalitetsstrategi, Usikkerhetsstrategi.
supplier leverandør The person, group or groups responsible for the supply of the project’s specialist products. Personen, gruppen eller gruppens representant for leveranse av prosjektets spesialistprodukter.
tailoring tilpasning The appropriate use of PRINCE2 on any given project, ensuring that there is the correct amount of planning, control, governance and use of the processes and themes, whereas the adoption of PRINCE2 across an organization is known as ‘embedding’. Riktig bruk av PRINCE2 på et hvilket som helst prosjekt, med forsikring om tilstrekkelig og god planlegging, styring, eierstyring og bruk av prosesser og temaer. Innføring av PRINCE2 i en organisasjon kalles ”implementering”.
Team Manager Teamleder The person responsible for the production of those products allocated by the Project Manager as defined in a Work Package to an appropriate quality, in a timescale and at a cost acceptable to the Project Board. This role reports to, and takes direction from, the Project Manager. If a Team Manager is not assigned, then the Project Manager undertakes the responsibilities of the Team Manager role. Personen som er ansvarlig for produksjon av de produkter definert i en Arbeidspakke, allokert av Prosjektleder, med den nødvendige kvalitet og innenfor definerte rammer og toleranser vedrørende tid og kostnad. Rollen rapporterer til og styres av Prosjektleder. Dersom prosjektet ikke har denne rollen så vil Prosjektleder ha ansvaret til Teamlederrollen.
Team Plan Teamplan An optional level of plan used as the basis for team management control when executing Work Packages. Et valgfritt nivå av planlegging, benyttes som underlag for styring og oppfølging av arbeid som utføres innenfor Arbeidspakker.
technical stage teknisk fase A method of grouping work together by the set of techniques used, or the products created. This results in stages covering elements such as design, build and implementation. Such stages are technical stages and are a separate concept from management stages. En måte å gruppere arbeid ut fra anvendte teknikker eller ut fra produkter som skal produseres. Dette resulterer i faser som benevnes design, utvikling og implementering. Slike faser er tekniske faser og er annerledes enn ledelsesfasekonseptet
theme tema An aspect of project management that needs to be continually addressed, and that requires specific treatment for the PRINCE2 processes to be effective. Et kunnskapsområde innenfor prosjektledelse som benyttes gjennom hele eller store deler av prosjektet, og som må anvendes på riktig måte for å få full effekt ut av PRINCE2 prosesser.
time tolerance tidstoleranse The permissible deviation in a plan’s time that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Time tolerance is documented in the respective plan. See ‘tolerance’. Tillatte avvik i en plans tidsfrister før avviket må eskaleres til neste ledelsesnivå. Tidstoleranse er dokumentert i den respektive plan.
time-driven control tidsdreven styring Controls that are periodic to enable the next higher authority to monitor progress, e.g. a control that takes place every two weeks. PRINCE2 offers two key time-driven progress reports: Checkpoint Report and Highlight Report. Styring som er knyttet til periodiske punkter som dermed gir høyere myndighet mulighet til å overvåke fremdriften, eksempelvis rapportering av fremdrift hver 2 uke. PRINCE2 har to tidsdrevene rapporter; Kontrollpunktsrapport og Høydepunktsrapport.
tolerance toleranse The permissible deviation above and below a plan’s target for time and cost without escalating the deviation to the next level of management. There may also be tolerance levels for quality, scope, benefit and risk. Tolerance is applied at project, stage and team levels. Det tillatte avvik i positiv og negativ retning for planens mål for tid og kostnader før avviket må eskaleres til neste ledelsesnivå. Det er også toleransenivå for kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet. Toleranse er definert og anvendt på prosjekt-, fase- og teamnivå.
Tranche Transje A programme management term describing a group of projects structured around distinct step changes in capability and benefit delivery. Programledelsesbegrep som beskriver ett sett av prosjekter som er knyttet til stegvise forbedringsprosesser.
transfer (risk response) overføring (usikkerhetstiltak) A response to a threat where a third party takes on responsibility for some of the financial impact of the threat (for example, through insurance or by means of appropriate clauses in a contract.) Et tiltak knyttet til en risiko hvor 3de part overtar ansvaret for deler av de økonomiske konsekvenser som følger av risikoen (eksempelvis gjennom forsikring eller gjennom klausuler i en kontrakt).
trigger trigger An event or decision that triggers a PRINCE2 process. En hendelse eller beslutning som utløser en PRINCE2 prosess.
user acceptance brukerakseptanse A specific type of acceptance by the person or group who will use the product once it is handed over into the operational environment. En spesifikk form for akseptanse gitt av personen eller gruppen som skal bruke produktet når det er overlevert til driftsmiljøet.
user(s) bruker(e) The person or group who will use one or more of the project’s products. Personen eller gruppen som vil bruke et eller flere av prosjektets produkter.
variant variant A means of distinguishing between derivatives of baselined products. For example, an operations manual may have an English variant and a Spanish variant. En måte å differensiere mellom produkter avledet av samme baseline produkt. Eksempelvis, en brukermanual kan ha en norsk variant og en engelsk variant.
version versjon A specific baseline of a product. Versions typically use naming conventions that enable the sequence or date of the baseline to be identified. For example Project Plan version 2 is the baseline after Project Plan version 1. En spesifikk baseline av et produkt. Versjoner anvender navnekonvensjoner og dato som uttrykker rekkefølgen på baseline produktene. Eksempelvis, Prosjektplan versjon 2 er baseline produktet etter Prosjektplan versjon 1.
waterfall methods vannfallsmetode A waterfall method describes a development approach that is linear and sequential with distinct goals for each phase of development. Once a phase of development is completed, the development proceeds to the next phase and earlier phases are not revisited (hence the analogy that water flowing down a mountain cannot go back). En vannfallsmetode beskriver en utviklingstilnærming som er lineær og sekvensiell med definerte mål for hver fase. Når fasen er ferdig vil prosjektet gå over til neste fase og arbeid utført i forrige fase vil ikke bli gjennomgått/revidert senere (analogien som beskriver vann som flommer nedover og som ikke kan flomme bakover).
Work Package Arbeidspakke The set of information relevant to the creation of one or more products. It will contain a description of the work, the Product Description(s), details of any constraints on production, and confirmation of the agreement between the Project Manager and the person or Team Manager who is to implement the Work Package that the work can be done within the constraints. Sett av informasjon relevant for etablering av ett eller flere produkter. Den inneholder en beskrivelse av arbeidet, Produktbeskrivelser, eventuelle begrensninger som gjelder, og en bekreftelse på avtalen mellom Prosjektleder og Teamleder at arbeidet kan utføres innenfor gjeldende rammer og begrensninger.

Last ned PRINCE2 ordliste