- Et PRINCE2-prosjekt fra start til slutt

Kjent som en av de mest brukte metodene innen prosjektledelse, passer PRINCE2 for de fleste prosjekt uavhengig av størrelse og bransje. Metoden består av en strukturert serie av aktiviteter som er etablert for å oppnå et definert mål. Disse er nødvendig for å styre, lede og levere et prosjekt på en vellykket og god måte.

Figuren under viser PRINCE2s prosesser med en påfølgende kort forklaring. Du kan også laste ned en komplett prosessmodell under “Maler” som du kan bruke som referanse når du kjører et prosjekt etter PRINCE2.

De syv prosessene i PRINCE2

Oppstart av prosjekt

Før man starter opp må man vurdere ulike forretningsalternativer og foreslå en gitt prosjekttilnærming som er dokumentert lønnsom og levedyktig. Dette gjøres ved å utforme et grovt Business Case, som bekrefter at prosjektet forventes å gi de ønskede effektene, og som tydelig kan relateres til virksomhetens strategiske mål. Prosessen omfatter også innhenting av erfaringer fra lignende prosjekter samt utforming av ledelsesstrukturen for det videre arbeidet.

Eierstyring av prosjekt

Eierstyring handler om å gjøre prosjekteier og prosjektstyret i stand til å ta ansvar for prosjektets suksess og beskriver de mest sentrale styringsbeslutninger som må tas underveis, hva som trigger dem og hvilken dokumentasjon som danner grunnlag. Prosessen beskriver både prosjektstyrets samhandling med prosjektleder og med virksomhetsledelsen.

Initiere prosjekt

Formålet med prosessen «initiere prosjekt» er å legge gode føringer for gjennomføringen av prosjektet og medvirke til at organisasjonen forstår hva som må gjøres før den endelig forplikter seg til investeringen. Her utformes relevante strategier for prosjektet, prosjektplanen utarbeides, prosjektorganisasjonen beskrives, kontrollmekanismer etableres og Business Caset detaljeres.

Kontrollere en fase

Prosessen «kontrollere en fase» er tiltenkt prosjektlederen, og omhandler den daglige driften av prosjektet. Prosessen beskriver hvordan arbeidet tildeles medarbeidere i prosjektet og hvordan det ledes, overvåkes og korrigeres innenfor definerte toleranser for tid, kost, omfang, kvalitet og usikkerhet. Prosessen omfatter håndtering av avvikssituasjoner som oppstår og håndtering av endringsanmodninger som oppstår.

Styre produktleveranser

Prosessen «styre produktleveranser» beskriver samhandlingen mellom prosjektlederen og teamlederen, hvordan deler av prosjektarbeidet tildeles, utføres og leveres. Prosessen ser prosjektet fra teamleders perspektiv og sikrer forståelse av hva som skal leveres av prosjektteam innenfor definerte rammer av tid og kostnad. Teamleder rapporterer om fremdrift til prosjektleder regelmessig under denne prosessen.

Lede faseovergang

Prosessen «lede en faseovergang» beskriver samhandlingen mellom prosjektlederen og prosjektstyret ved faseoverganger i prosjektet. Prosessen brukes mot slutten av hver gjennomføringsfase og omfatter evaluering av arbeid som er gjort, evt. oppdatering av prosjektplan og business case og utarbeidelse av faseplan for neste fase. Informasjonen brukes av prosjektstyret for å vurdere om prosjektet fortsatt er levedyktig.

Avslutte prosjekt

Prosessen «avslutte prosjektet» beskriver aktiviteter for å bekrefte godkjennelse av prosjektets produkter og vurdering av prosjektets prestasjon gjennom evaluering av måloppnåelse. Prosessen medvirker til at berørte parter er innforstått med at eierskap til produktene overføres til driftsorganisasjonen og at prosjektet kan avsluttes.

Vil du lære mer om PRINCE2?

PRINCE2 består av to nivåer - Foundation og Practitioner. Det finnes også to retninger - PRINCE2 og PRINCE2 Agile. Her kan du lese mer om hva PRINCE2 er og hvilke kurs du kan ta for å bli sertifisert.

Spørsmål?

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!