- Syv aspekter ved et prosjekt

Temaene i PRINCE2 beskriver sider av prosjektledelse som må håndteres kontinuerlig. Alle prosjektledere som benytter seg av temaene vil fylle rollen på en profesjonell måte. Imidlertid ligger styrken av PRINCE2 i måten de syv temaene er integrert, og effekter oppnås på grunn av den spesifikke behandlingen av hvert tema. Temaene er konstruert for å kunne kobles sammen på en effektiv måte.

Prosessene i PRINCE2 håndterer prosjektets flyt fra A til Å – med aktiviteter som henger sammen og forskjellige tema som integreres. PRINCE2 inneholder følgende temaer.

De syv temaene i PRINCE2

Business Case

- Hvorfor gjennomfører vi prosjektet?

Et prosjekt trigges av et behov for endring. Dersom virksomhetens forståelse av dette behovet, og hvordan prosjektets leveranser evner å dekke det er dokumentert som et godkjent Business Case, danner det grunnlag for forretningsmessig forankring. Jevnlig oppdatering og kontroll av Business Caset gjør at begrunnelsen for prosjektet kontinuerlig kan forklares og danne forankring underveis.

Organisasjon

- Hvem skal gjennomføre prosjektet?

Prosjektet avhenger av klart definerte roller, som fylles av de rette menneskene. De må være innforstått med hva som forventes av dem, og hva de skal forvente av hverandre. Dette er nøkkelen til hvordan organisasjonen skal kunne realisere målet.

Kvalitet

- Hva skal leveres?

Et definert behov skal dekkes av produktene prosjektet leverer. For å sikre at riktig produkt leveres må det legges tydelige retningslinjer for hva prosjektet skal levere. Dette gjøres ved å beskrive leveringsomfanget tydelig i form av produkter og stille klare kvalitetskrav til disse, samt gjøre rede for hvordan kvalitetskravene skal imøtekommes og kontrolleres.

Planer

- Hvordan, når og av hvem skal målet realiseres?

Prosjektplanen legger føringene for gjennomføringen av prosjektet og danner hovedgrunnlaget for styring og ledelse av arbeidet underveis. Den beskriver hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvem de skal gjennomføres av, når de skal gjennomføres og hvordan de ulike aktivitetene avhenger av hverandre. Mål for kostnad, tid, kvalitet, omfang og gevinst skal beskrives, sammen med aktuelle usikkerhetsmomenter.

Usikkerhet

- Hva hvis?

Usikkerhetsfaktorer er hendelser som kan påvirke prosjektets måloppnåelse hvis de inntreffer. Hendelsene kan forekomme både i form av risiko og muligheter. En risiko kan forhindre måloppnåelse, mens muligheter kan sikre og forsterke måloppnåelse. Usikkerhetsstyring handler om å indentifisere disse mulige hendelsene og systematisere arbeid med å redusere risiko og dra nytte av muligheter.

Endringer

- Hva er effekten av?

Det er umulig å lage en plan som tar høyde for alle tenkelige uforutsette hendelser. I de aller fleste prosjekter vil man derfor komme borti situasjoner der planendringer kreves. PRINCE2 gir deg verktøyene til å håndtere og kontrollere aktuelle avvik og endringsanmodninger.

Fremdrift

- Hvor er vi, hvor skal vi, skal vi fortsette?

Fremdriften i prosjektet måles og vurderes for å holde oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til planlagt måloppnåelse. Hva har vi greid å fullføre i forhold til hva vi trodde vi skulle fullføre på et gitt tidspunkt, og hvordan vurderes situasjonen opp mot pengebruk så langt. Temaet fremdrift detaljerer også bruken av toleransegrenser for å tydeliggjøre når avvik fra planer gir grunnlag for eskalering.

Vil du lære mer om PRINCE2?

PRINCE2 består av to nivåer - Foundation og Practitioner. Det finnes også to retninger - PRINCE2 og PRINCE2 Agile. Her kan du lese mer om hva PRINCE2 er og hvilke kurs du kan ta for å bli sertifisert.

Spørsmål?

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!